Ta strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kliknij >>tutaj<< aby dowiedziec się więcej o plikach cookies.
 
E-mail

Boska Liturgia św. Jana Złotoustego
Trzecia część

<<< wstecz [1] (2) [3] [4] dalej >>>

IV. Pocałunek pokoju

Kapłan błogosławi ludzi
K. Pokój + wszystkim.

* I z duchem twoim.
Мир + всем.

И духови твоему.

Z podniesionymi rękoma.

D. Umiłujmy się wzajemnie, abyśmy jednomyślnie wyznali:

* Ojca i Syna i Świętego Ducha, Trójcę współistotną i niepodzielną.
Возлюбим друг друга‚ да единомыслием исповемы.

Отца и Сына и Святаго Духа‚ Троицу единосущную и нераздельную.

Kapłan czyni trzy pokłony i całuje Diskos, Kielich i Ołtarz.

K. Umiłuję Cię, Panie, mocy moja, Pan twierdzą moją, ucieczką moją i wybawcą moim. Возлюблю Тя‚ Господи‚ крепосте моя‚ Господь утверждение мое и прибежище мое и избавитель мой.

Koncelebransi (jeśli są) wymieniają pocałunek pokoju.

K. Chrystus jest pośród nas.

W. I jest i będzie.
Христос посреде нас.

И есть и будет.

V. Wyznanie wiary

Otwiera się Wrota.

D. Drzwi! Drzwi! W mądrości bądźmy uważni!

* Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
Двери‚ двери‚ премудростию вонмем.

Верую во единаго Бога Отца‚ Вседержителя‚ Творца небу и земли‚ видимым же всем и невидимым.

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, Który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, przez Którego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem; został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a Królestwu Jego nie będzie końca.

И во Единаго Господа Иисуса Христа‚ Сына Божия‚ Единороднаго‚ Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света‚ Бога истинна от Бога истинна‚ рожденна‚ несотворенна‚ ндиносущна Отцу‚ Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с Небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы‚ и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате‚ и страдавша‚ и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И восшедшаго на небеса‚ и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою‚ судити живым и мертвым‚ Егоже Царствию не будет конца.

Dodatek „i Syna” opuszcza się w większości Kościołów bizantyjskich i nie jest tam obowiązujący.

I w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, Który od Ojca pochodzi, Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; Który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych, i życia wiecznego w przyszłym świecie, amen. И в Духа Святаго‚ Господа‚ животворящаго‚ Иже от Отца исходящаго‚ Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима‚ глаголавшаго пророки. Во едину святую‚ соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века, аминь.

VI. Anafora

DIALOG WSTĘPNY

D. Stańmy godnie, stańmy z bojaźnią! Bądźmy uważni, aby zanieść w pokoju świętą Modlitwę Eucharystyczną. Станем добре‚ станем со страхом: вонмем‚ святое возношение в мире приносити.

Diakon powraca do Sanktuarium.

* Miłosierny dar pokoju, ofiarę chwały. Милость мира‚ жертву хваления.

Kapłan odwraca się do ludzi i błogosławi.

K. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boga i Ojca i zjednoczenie z Duchem Świętym niech będą z wami wszystkimi.

* I z duchem twoim.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа‚ и любы Бога и Отца‚ и причастие Святаго Духа буди со всеми вами.

И со духом твоим.

Kapłan zwrócony na Wschód podnosi w górę ręce

K. W górę serca.

* Wznosimy je do Pana.

K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.

* Godne to i sprawiedliwe [kłaniać się Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, Trójcy współistotnej i niepodzielnej].
Горе имеим сердца.

Имамы ко Господу.

Благодарим Господа.

Достойно и праведно есть [покланятися Отцу и Сыну и Святому Духу‚ Троице единосущней и нераздельней].

PREFACJA

Kapłan modli się po cichu.

K. Godne to i sprawiedliwe Ciebie opiewać, Ciebie błogosławić, Ciebie wychwalać, Tobie dzięki składać i oddawać Ci hołd na każdym miejscu Twego panowania.

Albowiem Ty jesteś Bogiem niewypowiedzianym, niezgłębionym dla umysłu, niewidzialnym, nieosiągalnym, zawsze istniejącym, będącym harmonijną tożsamą Sobie jednością[1]. Ty i Twój Jednorodzony Syn i Duch Twój Święty. Ty z niczego doprowadziłeś nas do istnienia. A kiedy upadliśmy, znowu nas podniosłeś i nie przestajesz działać, abyśmy osiągnęli niebo i Twoje przyszłe Królestwo. Za to wszystko dzięki składamy Tobie i Twojemu Jednorodzonemu Synowi i Duchowi Twojemu Świętemu; za wszystkie dobrodziejstwa, którymi nas obdarzyłeś: te, o których wiemy i te, o których nie wiemy, ukazane nam i przed nami ukryte.

Dzięki Ci składamy i za tę Liturgię, którą z rąk naszych łaskawie przyjmujesz, chociaż stoją przed Tobą tysiące archaniołów i ogromna liczba aniołów, Cherubinów i Serafinów, sześcioskrzydłych i wielookich, unoszących się i uskrzydlonych, którzy...
Достойно и праведно Тя пети‚ Тя благословити‚ Тя хвалити‚ Тя благодарити‚ Тебе покланятися на всяком месте владычествия Твоего.

Ты бо еси Бог неизреченен‚ недоведомь‚ невидимь‚ непостижимь‚ присно сый‚ такоже сый‚ Ты‚ и Единородный Твой Сын‚ и Дух Твой Святый; Ты от небытия в бытие нас привел еси‚ и отпадшия восставил еси паки, и не отступил еси вся творя‚ дондеже нас на небо возвел еси‚ и Царство Твое даровал еси будущее. О сих всех благодарим Тя и Единороднаго Твоего Сына, и Духа Твоего Святаго‚ о всех ихже вемы и ихже не вемы‚ явленных и неявленных благодеяниих бывших на нас.

Благодарим Тя и о службе сей‚ юже от рук наших прияти изволил еси‚ аще и предстоят Тебе тысящи архангелов и тьмы ангелов‚ Херувимы и Серафимы‚ шестокрилатии‚ многоочитии‚ возвышающиися пренатии....

Kapłan lub Diakon Gwiazdą czyni znak krzyża nad Diskosem, całuje ją i odkłada na bok.

...zwycięską pieśń śpiewają, wołają, wykrzykują i mówią: ... победную песнь поюще‚ вопиюще‚ взывающе и глаголюще:

HYMN ANIELSKI

* Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów; pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokościach. Błogosławiony, który [wciąż] przychodzi[2] w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach. Свят‚ свят‚ свят Господь Саваоф; исполнь небо и земля славы Твоея: осанна в вышних‚ благословен грядый во имя Господне‚ осанна в вышних.

WSPOMNIENIE OSTATNIEJ WIECZERZY

K. Z tymi błogosławionymi Mocami i my, Panie miłujący człowieka, wołamy i głosimy: Ty jesteś święty i najświętszy. Ty i Twój Jednorodzony Syn i Duch Twój Święty. Ty jesteś Święty i najświętszy i wspaniała jest chwała Twoja. Ty tak umiłowałeś ten świat, że Syna Swojego Jednorodzonego dałeś, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. On przyszedłszy na świat i wypełniwszy cały plan Twojej Opatrzności o naszym zbawieniu, w tę noc, w którą był wydany, a raczej Sam Siebie wydał za życie świata, wziął chleb w Swoje święte, przeczyste i nieskalane ręce i dzięki Tobie składając, pobłogosławił, uświęcił, połamał i podał Swoim świętym uczniom i apostołom, mówiąc: С сими и мы блаженными силами‚ Владыко человеколюбче‚ вопием и глаголем: свят еси и пресвят‚ Ты и Единородный Твой Сын‚ и Дух Твой Святый; свят еси и пресвят‚ и великолепна слава Твоя‚ Иже мир Твой тако возлюбил еси‚ якоже Сына Твоего Единороднаго дати‚ да всяк веруяй в Него не погибнет‚ но имать живот вечный. Иже пришед‚ и все еже о нас смотрение исполнив‚ в нощь‚ в нюже предаяшеся‚ паче же Сам Себе предаяше за мирский живот‚ приемь хлеб во святыя Своя и пречистыя и непорочныя руки‚ благодарив‚ и благословив‚ освятив‚ преломив‚ даде святым Своим учеником и апостолом‚ рек:

SŁOWA USTANOWIENIA

Kapłan wskazuje ręką na Diskos.

K. BIERZCIE I JEDZCIE, TO JEST CIAŁO MOJE, KTÓRE ZA WAS JEST ŁAMANE NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.

* Amen.
ПРИИМИТЕ‚ ЯДИТЕ‚ СИЕ ЕСТЬ ТЕЛО МОЕ‚ ЕЖЕ ЗА ВЫ ЛОМИМОЕ ВО ОСТАВЛЕНИЕ ГРЕХОВ.

Аминь.

Kapłan wskazuje ręką na Kielich.

K. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc:

K. PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY, TO JEST KREW MOJA NOWEGO PRZYMIERZA, KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU JEST PRZELEWANA NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.

* Amen.
Подобне и Чашу по вечери‚ глаголя:

ПИЙТЕ ОТ НЕЯ ВСИ‚ СИЯ ЕСТЬ КРОВЬ МОЯ НОВАГО ЗАВЕТА‚ ЯЖЕ ЗА ВЫ И ЗА МНОГИЯ ИЗЛИВАЕМАЯ‚ ВО ОСТАВЛЕНИЕ ГРЕХОВ.

Аминь.

ANAMNEZA

K. Wspominając więc to zbawcze polecenie oraz wszystko, co się dla nas dokonało: Krzyż, Grób, po trzech dniach Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, zasiadanie po prawicy Ojca oraz powtórne i chwalebne przyjście, Поминающе убо спасительную сию заповедь‚ и вся яже о нас бывшая: крест‚ гроб‚ тридневное воскресение‚ на небеса восхождение‚ одесную седение‚ второе и славное паки пришествие,

Kapłan lub Diakon przekłada ręce w formie krzyża, podnosi Diskos i Kielich, czyniąc znak krzyża.

K. to, co Twoje, z Twoich darów, Tobie ofiarujemy ze wszystkim i za wszystko.

* Tobie śpiewamy, Ciebie błogosławimy, Tobie, Panie, dzięki składamy, Ciebie błagamy, Boże nasz.
Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся.

Тебе поем‚ Тебе благословим‚ Тебе благодарим‚ Господи‚ и молим Ти ся‚ Боже наш.

EPIKLEZA

K. Składając Ci jeszcze to rozumne i bezkrwawe uwielbienie, prosimy, modlimy się i zbliżamy z błaganiem: ześlij Ducha Swoje go Świętego na nas i na te złożone dary

Panie, który o trzeciej godzinie zesłałeś na apostołów Najświętszego Twego Ducha, nie odbieraj nam Go, o Dobry, lecz odnów nas modlących się do Ciebie (pokłon).

D. Serce czyste stwórz we mnie, Boże, i ducha prawego odnów w mym sercu (pokłon).

K. Panie, który o trzeciej godzinie...

D. Nie odrzucaj mnie od Swego oblicza i Ducha Swojego Świętego nie odbieraj mi.

K. Panie, który o trzeciej godzinie...
Еще приносим Ти словесную сию и бескровную службу‚ и просим и молим и милися деем‚ ниспосли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащия Дары сия

Господи‚ Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим ниспославый‚ Того‚ Благий‚ не отъими от нас‚ но обнови нас молящихтися.

Сердце чисто созижди во мне‚ Боже‚ и Дух прав обнови во утробе моей.

Господи‚ Иже Пресвятаго...

Не отвержи мене от лица Твоего‚ и Духа Твоего Святаго не отъими от мене.

Господи‚ Иже Пресвятаго...

Diakon pochyla głowę i pokazuje Orarionem na św. Chleb.

D. Pobłogosław, ojcze, święty Chleb.

K. I uczyń ten Chleb + czcigodnym Ciałem Twego Namaszczonego
Благослови‚ владыко‚ святый Хлеб.

И сотвори убо + Хлеб сей‚ честное Тело Христа Твоего.

Diakon pokazuje na Kielich.

D. Amen. Pobłogosław, ojcze, święty Kielich.

K. A co w Kielichu tym + czcigodną Krwią Twego Namaszczonego.

D. Amen. Pobłogosław, ojcze, Chleb i Kielich.

K. Przemieniwszy mocą + Twojego Świętego Ducha.

D. Amen, amen, amen.
Аминь. Благослови‚ владыко‚ святую Чашу.

А еже в Чаши сей + честную Кровь Христа Твоего.

Аминь. Благослови‚ владыко‚ обоя.

Преложив + Духом Твоим Святым.

Аминь‚ аминь‚ аминь.

Wszyscy czynią pokłon do ziemi. Diakon pochyla głowę przed Kapłanem.

D. Wspomnij, ojcze święty, mnie grzesznego.

K. Niech Pan wspomni ciebie w Królestwie Swoim w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieków.

D. Amen.

K. Spraw, aby te Dary przyniosły przyjmującym je czujność duszy[3], odpuszczenie grzechów, zjednoczenie z Duchem Świętym, osiągnięcie Królestwa niebieskiego i większą ufność w Tobie, a nie sąd lub potępienie.
Помяни мя‚ святый владыко‚ грешнаго.

Да помянет тя Господь Бог во Царствии Своем‚ всегда‚ ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

Якоже быти причащающимся во трезвение души‚ во оставление грехов‚ в приобщение Святаго Твоего Духа‚ во исполнение Царствия небеснаго‚ в дерзновение еже к Тебе‚ не в суд‚ или во осуждение.

MODLITWY WSTAWIENNICZE

K. Składamy Ci jeszcze to rozumne uwielbienie [jako dziękczynienie] za tych, którzy z wiarą odeszli: praojców, ojców, patriarchów, proroków, apostołów, kaznodziejów, ewangelistów, męczenników, wyznawców i ascetów oraz każdego sprawiedliwego dojrzałego w wierze. Еще приносим Ти словесную сию службу‚ о иже в вере почивших: праотцех‚ отцех‚ патриарсех‚ пророцех‚ апостолех‚ проповедницех‚ евангелистех‚ мученицех‚ исповедницех‚ воздержницех и о всяком дусе праведнем в вере скончавшемся.

Kapłan okadza Dary.

K. A nade wszystko za przenajświętszą, przeczystą, przebłogosławioną Panią naszą, Bogurodzicę i zawsze Dziewicę Maryję. Изрядно о пресвятей‚ пречистей‚ преблагословенней‚ славней Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии.

HYMN DO BOGURODZICY

Na święta Pańskie i Maryjne oraz przez ich oktawę zamiast tego śpiewa się Irmos własny.

* Prawdziwie godne to i sprawiedliwe wysławiać Ciebie, Bogurodzico, zawsze chwalebną i nieskalaną i Matkę naszego Boga.

Czcigodniejszą od Cherubinów i nieporównanie sławniejszą od Serafinów, któraś w dziewictwie Boga Słowo zrodziła, Ciebie, prawdziwie Bogurodzicę, uwielbiamy.
Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу присноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего.

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим‚ без истления Бога Слава рождшую‚ сущую Богородицу Тя величаем.

CIĄG DALSZY MODLITW WSTAWIENNICZYCH

K. Za św. Jana, proroka, poprzednika i Chrzciciela; świętych, chwalebnych i czcigodnych apostołów; świętego N., którego wspomnienie dziś obchodzimy i za wszystkich Twoich świętych; dzięki ich błaganiom otocz nas, (lub N.) Boże, Swą opieką.

Pamiętaj także, Panie, o wszystkich, którzy w nadziei zmartwychwstania odeszli od nas do życia wiecznego.
О святем Иоанне пророце‚ предтечи и Крестители‚ о святых славных и всехвальных апостолех‚ о святем имя рек‚ егоже и память совершаем‚ и о всех святых Твоих‚ ихже молитвами посети нас‚ Боже.

И помяни всех усопших о надежди воскресения жизни вечныя.

Kapłan wymienia imiona zmarłych.

K. I daj im odpoczynek tam, gdzie roztacza opiekę światłość Twojego Oblicza.

Pamiętaj jeszcze, Panie, prosimy Cię, o całym prawowiernym episkopacie wiernie głoszącym orędzie Twojej prawdy, o wszystkich kapłanach, diakonach w Chrystusie i całym pozostałym duchowieństwie.

Składamy Ci jeszcze to rozumne uwielbienie za całą ludzkość, za święty, powszechny i apostolski Kościół oraz za wszystkich, którzy żyją w czystości i niewinności.
И упокой их‚ идеже присещает свет лица Твоего.

Еще молим Тя‚ помяни‚ Господи‚ всякое епископство православных‚ право правящих слово Твоея истины‚ всякое пресвитерство‚ во Христе диаконство‚ и всякий священнический чин.

Еще приносим Ти словесную сию службу‚ о вселенней‚ о святей соборней и апостольстей Церкви‚ о ихже в чистоте и честнем жительстве пребывающих.

Za chronioną przez Boga Ojczyznę naszą, władze państwowe i całe jej wojsko. Pozwól im, Panie, rządzić w pokoju. Podsuwaj im do serc pokojowe i dobre myśli o Kościele Twoim świętym i o całym narodzie, abyśmy i my w pokoju, jakim oni się cieszą, wiedli życie spokojne i niezamącone w pełni pobożności i uczciwości.

О богохранимей стране нашей‚ предержащих властех и о всем воинстве ея. Даждь им‚ Господи‚ мирное правление‚ да и мы в тишине их тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.

(głośno) Przede wszystkim pamiętaj, Panie, o Jego Świątobliwości ojcu naszym i Arcykapłanie Powszechnym N., Papieżu Rzymskim, Świątobliwych Patriarchach prawowiernych, i wielce błogosławionym Metropolicie (lub Arcybiskupie, lub Biskupie) naszym N.. Daj, aby oni we wszystkich Twoich Kościołach żyli w pokoju, bezpieczeństwie, poważaniu, zdrowiu i przez długie lata wiernie głosili orędzie Twojej prawdy.

* I wszystkich i wszystko.

K. (po cichu) Pamiętaj, Panie, o tym klasztorze (o tej wsi lub o tym mieście), w której (-ym) mieszkamy. O wszystkich miastach i wioskach i wiernych tam mieszkających.

Pamiętaj, Panie, o podróżujących po ziemi, morzu i w powietrzu, o chorych, cierpiących, uwięzionych i o ocaleniu ich.

В первых помяни‚ Господи, господина и отца нашего Святейшаго Вселенскаго Архиерея (имя рек) Папу Римскаго: и Святейших Патриархов православных‚ и Господина нашего Митрополита (или Архиепископа или Епископа) имя рек (егоже есть область)‚ ихже даруяй святым Твоим Церквам‚ в мире‚ целых‚ честных‚ здравых‚ долгоденствующих‚ право правящих слово Твоея истины.

И всех и вся.

Помяни‚ Господи‚ град сей‚ в немже живем (или весь сию‚ в нейже живем‚ или обитель сию‚ в нейже живем)‚ и всякий град и страну‚ и верою живущих в них.

Помяни‚ Господи‚ плавающих‚ путешествующих‚ недугующих‚ страждущих‚ плененных‚ и спасение их.

Pamiętaj, Panie, o ofiarodawcach i dobroczyńcach Twoich świętych Kościołów oraz o tych, którzy opiekują się ubogimi, i na nas wszystkich ześlij swe zmiłowania.

(głośno) I pozwól nam, abyśmy jednym głosem i jednym sercem wychwalali i wysławiali najwspanialsze i najwznioślejsze imię Twoje: Ojca i Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze i na wieki wieków.

* Amen.

Помяни‚ Господи‚ плодоносящих и добротворящих во святых Твоих Церквах‚ и поминающих убогия‚ и на вся ны милости Твоя ниспосли.

И даждь нам единеми усты и единем сердцем славити и воспевати пречестное и великолепое имя Твое‚ Отца и Сына и Святаго Духа‚ ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

ZAKOŃCZENIE ANAFORY

Kapłan kończy Anaforę, błogosławiąc ludzi.

K. A miłosierdzie wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa niech będzie + z wami wszystkimi.

* I z duchem twoim.
И да будут милости великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа + со всеми вами.

И со духом твоим.

[1] Por. Ps 121,3.
[2] J 14,18 n; Apok 1,4; 2,16; 3,11; 22,7.12.20.
[3] Jl 1,5.
Ostatnia aktualizacja ( Sunday, 25 April 2010 )
< Poprzedni   Następny >

stat4u