Ta strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kliknij >>tutaj<< aby dowiedziec się więcej o plikach cookies.
 
E-mail

Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
Trzecia część

<<< wstecz [1] (2) [3] [4] [5] [6] dalej >>>

III. Obrzędy ofiarowania

EKTENIA BŁAGALNA

Diakon idzie przed Wrota.

D. Spełniajmy modlitwę naszą do Pana.

* Panie, zmiłuj się.

Za te drogocenne Dary tu złożone, do Pana módlmy się.

Za ten święty Dom Boży i za tych, co z wiarą, pobożnością i bojaźnią Bożą do niego wchodzą, do Pana módlmy się.

O uwolnienie[1] nas od wszelkiego ucisku, gniewu[2] Bożego, niebezpieczeństw i nieszczęśliwego losu, do Pana módlmy się.
Исполним молитву нашу Господеви.

Господи‚ помилуй.

О предложенных честных Дарех‚ Господу помолимся.

О святем храме сем‚ и с верою‚ благоговением и страхом Божиим входящих вонь‚ Господу помолимся.

О избавитися нам от всякия скорби‚ гнева и нужды‚ Господу помолимся.

Weź nas w opiekę, zbaw, zmiłuj się i ochraniaj nas, Boże, Swoją łaską.

D. O cały ten dzień, aby był doskonały, święty, spokojny i bez grzechu, Pana prośmy.

* Daj nam, o Panie.

D. O anioła pokoju, wiernego przewodnika, stróża naszych dusz i ciał, Pana prośmy.

O odpuszczenie i przebaczenie naszych grzechów i przewinień, Pana prośmy.

O wszystko, co dobre i pożyteczne dla dusz naszych i o pokój dla świata, Pana prośmy.

O dopełnienie pozostałych dni naszego życia w pokoju i w duchu stałego nawrócenia, Pana prośmy.

O śmierć naszą chrześcijańską, bezbolesną, pełną powagi, spokojną oraz o przychylny wyrok na strasznym sądzie Chrystusa, Pana prośmy

Wspominając przenajświętszą, przeczystą, przebłogosławioną i pełną chwały Panią naszą Bogurodzicę i zawsze Dziewicę Maryję oraz wszystkich świętych, polecajmy siebie samych, naszych bliźnich i całe nasze życie Jezusowi Chrystusowi, naszemu Bogu.

* Tobie, o Panie.
Заступи‚ спаси‚ помилуй и сохрани нас‚ Боже‚ Твоею благодатию.

Дне всего совершенна‚ свята‚ мирна и безгрешна‚ у Господа просим.

Подай‚ Господи.

Ангела мирна‚ верна наставника‚ хранителя душ и телес наших‚ у Господа просим.

Прощения и оставления грехов и прегрешений наших‚ у Господа просим.

Добрых и полезных душам нашым и мира мирови‚ у Господа просим.

Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати‚ у Господа просим.

Христианския кончины живота нашего‚ безболезненны‚ непостыдны‚ мирны‚ и добраго ответа на страшнем судищи Христове‚ просим.

Пресвятую‚ пречистую‚ преблагословенную‚ славную Владычицу нашу и Приснодеву Марию‚ со всеми святыми помянувше‚ сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Тебе, Господи.

MODLITWA NA PRZYSTĄPIENIE DO OŁTARZA

K. (po cichu) Panie Boże nasz, któryś nas stworzył i wprowadził w to życie; któryś nam ukazał drogi zbawienia; Twoim darem jest odkrycie przed nami Tajemnic Niebieskich; to Ty naznaczyłeś nas do tego posługiwania mocą Twojego Świętego Ducha. Zechciej łaskawie, Panie, byśmy zostali sługami Twojego nowego Przymierza, szafarzami Twoich świętych Tajemnic. Zgodnie z ogromem Twego miłosierdzia, przyjmij nas przystępujących do Twego świętego Ołtarza, byśmy mogli z Twojej łaskawości złożyć Ci tę rozumną i niekrwawą ofiarę za nasze grzechy i nieświadome błędy ludu. Przyjąwszy ją na Swój święty, ponadniebiański i myślowy ołtarz, na wdzięczną wonność[3], ześlij nam nawzajem łaskę Twojego Świętego Ducha. Spójrz na nas, Boże, dostrzeż to nasze uwielbienie i przyjmij je, jak przyjąłeś dary Abla, ofiary Noego, holokausty Abrahama, ofiary kapłańskie Mojżesza i Aarona, ofiary pokojowe Samuela. Jak przyjąłeś od świętych Swoich Apostołów to prawdziwe uwielbienie, tak i z naszych grzesznych rąk przyjmij, Panie, w Swojej dobroci te Dary, abyśmy, dopuszczeni łaskawie do nienagannego pełnienia służby przy Twym świętym ołtarzu, otrzymali nagrodę wiernych i mądrych robotników w pełnym trwogi dniu Twego sprawiedliwego rozrachunku.

(głośno) Przez miłosierdzie Twojego Jednorodzonego Syna, z którym błogosławiony jesteś wraz z Najświętszym, dobrym i życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze i na wieki wieków.

* Amen.
Господи Боже наш, создавый нас и введый в жизнь сию, показавый нам пути во спасение, даровавый нам небесных таин откровение: ты бо еси положивый нас в службу сию силою Духа Твоего Святаго: благоволи убо, Господи, быти нам служителем Новаго Твоего Завета, слугам святых Твоих таинств: приими нас приближающихся святому Тивоему жертвеннику, по множеству милости Твоея, да будем достойни приносити Тебе словесную сию и бескровную жертву о наших согрешениих и о людских невежествиих: юже приемь во святый и пренебесный и мысленный Твой жертвенник, в воню благоухания, возниспосли нам благодать Святаго Твоего Духа. Призри на ны, Боже, и виждь на службу сию нашу, и приими ю, якоже приял еси Авелевы дары, Ноевы жертвы, Авраамова всеплодия, Моисеова и Ааронова священства, Самуилова мирная. Якоже приял еси от святых Твоих апостол истинную сию службу, сице и от рук нас грешных приими дары сия в благости Твоей, Господи: яко да сподобльшеся служити без порока святому Твоему жертвеннику, обрящем мзду верных и мудрых строителей в день страшный воздаяния Твоего праведнаго.

Щедротами Единороднаго Сына Твоего‚ с Нимже благословен еси‚ со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом‚ ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

IV. Pocałunek pokoju

Kapłan błogosławi ludzi.

K. Pokój + wszystkim.

* I z duchem twoim.
Мир + всем.

И духови твоему.

Z podniesionymi rękoma.

D. Umiłujmy się wzajemnie, abyśmy jednomyślnie wyznali:

* Ojca i Syna i Świętego Ducha, Trójcę współistotną i niepodzielną.
Возлюбим друг друга‚ да единомыслием исповемы.

Отца и Сына и Святаго Духа‚ Троицу единосущную и нераздельную.

Kapłan czyni trzy pokłony i całuje Diskos, Kielich i Ołtarz.

K. Umiłuję Cię, Panie, mocy moja, Pan twierdzą moją, ucieczką moją i wybawcą moim. Возлюблю Тя‚ Господи‚ крепосте моя‚ Господь утверждение мое и прибежище мое и избавитель мой.

Koncelebransi (jeśli są) wymieniają pocałunek pokoju.

K. Chrystus jest pośród nas.

W. I jest i będzie.
Христос посреде нас.

И есть и будет.

V. Wyznanie wiary

Otwiera się Wrota.

D. Drzwi! Drzwi! W mądrości bądźmy uważni!

* Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
Двери‚ двери‚ премудростию вонмем.

Верую во единаго Бога Отца‚ Вседержителя‚ Творца небу и земли‚ видимым же всем и невидимым.

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, Który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, przez Którego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem; został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a Królestwu Jego nie będzie końca.

И во Единаго Господа Иисуса Христа‚ Сына Божия‚ Единороднаго‚ Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света‚ Бога истинна от Бога истинна‚ рожденна‚ несотворенна‚ ндиносущна Отцу‚ Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с Небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы‚ и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате‚ и страдавша‚ и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И восшедшаго на небеса‚ и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою‚ судити живым и мертвым‚ Егоже Царствию не будет конца.

Dodatek „i Syna” opuszcza się w większości Kościołów bizantyjskich i nie jest tam obowiązujący.

I w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, Który od Ojca pochodzi, Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; Który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych, i życia wiecznego w przyszłym świecie, amen. И в Духа Святаго‚ Господа‚ животворящаго‚ Иже от Отца исходящаго‚ Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима‚ глаголавшаго пророки. Во едину святую‚ соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века, аминь.

[1] 1Tes 1,10.
[2] Jw.
[3] Ef 5,2.

<<< wstecz [1] (2) [3] [4] [5] [6] dalej >>>

Ostatnia aktualizacja ( Tuesday, 27 April 2010 )
< Poprzedni   Następny >

stat4u