Ta strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kliknij >>tutaj<< aby dowiedziec się więcej o plikach cookies.
 
E-mail

Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
(wersja z transkrypcją polską tekstu słowiańskiego)
Trzecia część

<<< wstecz [1] [2] [3] [4] [5] (6)

KOMUNIA WIERNYCH

Jeżeli są ludzie do Komunii św., Kapłan rozdrabnia pozostałe dwie części, HI i KA, Baranka, a Diakon wkłada je do Kielicha i pokrywa go małym Welonem. Na Diskos kładzie gwiazdę i pozostałe Welony. Otwiera Wrota. Robi jeden pokłon, przyjmuje pobożnie od Kapłana Kielich i we Wrotach ukazuje go ludziom, lekko unosząc do góry.

D. Z bojaźnią Bożą, wiarą i miłością przystąpcie.

* Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Oto Pan i Bóg nam się ukazał.
So strachom Bożyim i s wieroju pristupitie.

Błahosłowien hradyj wo imia Hospodnie, Boh Hospod’ i jawisia nam.

Wierni odmawiają modlitwy przed Komunią św. Kapłan zwrócony do nich trzyma w ręku uniesiony nieco Kielich. Ludzie, podchodząc jeden za drugim ze skrzyżowanymi na piersiach rękami, podają swoje imię, a przyjąwszy Dary, całują stopkę Kielicha.

K. Sługa Boży N. przyjmuje najdroższe i święte Ciało i Krew Pana i Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa na odpuszczenie swoich grzechów i na życie wieczne, amen. Pricziaszcziajetsia rab Bożyj (raba Bożyja) imia rek, cziestnaho i swiataho Tieła i Krowie Hospoda i Spasa naszeho Iisusa Christa, wo ostawlenije hrechow swoich i żyzń wiecznuju, amiń.

Po skończeniu rozdzielania Kapłan stawia Kielich na Ołtarzu, a diakon gąbką wsypuje z dyskosu do Kielicha pozostałe tam cząsteczki.

D. Skoro poznaliśmy Zmartwychwstanie Chrystusa, pokłońmy się Świętemu Panu Jezusowi, jedynie bezgrzesznemu. Krzyżowi Twemu kłaniamy się, Chryste, i święte zmartwychwstanie Twoje opiewamy i sławimy. Ty bowiem jesteś naszym Bogiem, oprócz Ciebie nie znamy innego, wielbimy Twoje imię. Przyjdźcie wszyscy wierni, pokłońmy się świętemu zmartwychwstaniu Chrystusa, oto bowiem przyszła przez krzyż radość dla całego świata. Chwaląc zawsze Pana, opiewamy Jego zmartwychwstanie, bo, dając się ukrzyżować, śmiercią zwyciężył śmierć.

Rozjaśnij się, rozjaśnij się nowa Jerozolimo! Bo chwała Pańska w tobie powstała. Tańcz i wyskakuj, Syjonie, a Ty, o święta Bogurodzico, raduj się ze zmartwychwstania Twego Syna.

O Pascho wielka, o najświętsza, Chryste, Mądrości Boża, i Słowo Boga i Mocy! Daj nam, abyśmy głębiej uczestniczyli w nie zachodzącym dniu Twego Królestwa.

Panie, za przyczyną modlitw Swoich świętych zmyj w Swej Najdroższej Krwi grzechy tych, których tu wspominamy.
Woskresienije Christowo widiewsze, pokłonimsia swiatomu Hospodu Iisusu, jedinomu biezhresznomu. Krestu Twojemu pokłaniajemsia, Chistie, i swiatoje woskresienije Twoje pojem i sławim: Ty bo jesi Boh nasz, razwie Tiebie inoho nie znajem, imia Twoje imienujem. Priiditie, wsi wiernii, pokłonimsia swiatomu Christowu woskresieniju: sie bo priidie krestom radost’ wsiemu miru. Wsiehda błahosłowiaszczie Hospoda, pojem woskresienije jeho: raspiatije bo pretierpiew, smiertiju smiert’ razruszy

Swietisia, swietisia, nowyj Ijerusalimie, sława bo Hospodnia na Tiebie wozsija. Likuj nynie i wiesielisia, Sionie: Ty że czistaja krasujsia, Bohorodice, o wostanii rożdiestwa Twojeho.

Pascha wielija i swiaszcziennejszaja Christie! O Mudrostie i Słowie Bożyj i Siło! Podawaj nam istieje Tiebie pricziaszcziatisia, w niewieczierniem dni Carstwija Twojeho.

Omyj, Hospodi, hrechi pominawszychsia zdie Krowiju Twojeju cziestnoju molitwami swiatych Twoich.

Kapłan błogosławi ludzi ręką.

K. Zbaw, Boże, + lud Swój i błogosław Swoje dziedzictwo.

* Widzieliśmy światłość prawdziwą, przyjęliśmy Ducha niebieskiego, znaleźliśmy wiarę prawdziwą, przeto kłaniamy się Trójcy niepodzielnej, ona bowiem nas zbawiła.

K. (po cichu) Wstąpiłeś na niebiosa, Boże, i po całej ziemi chwała Twoja (3x).
Spasi, Boże, + ludi Twoja i błahosłowi dostojanije Twoje.

Widiechom swiet istinnyj, prijachom Ducha niebiesnaho, obretochom wieru istinnuju, nierazdielniej Troice pokłaniajemsia: ta bo nas spasła jest’.

Wozniesisia na niebiesa, Boże, i po wsiej ziemli sława Twoja (triżdy).

WYNIESIENIE ŚWIĘTYCH DARÓW

Kapłan tymczasem okadza Dary trzykrotnie, robi pokłon, bierze w obie ręce kielich, udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem i odnosi kielich na Żertwiennik.

K. (po cichu) Błogosławiony Bóg nasz

(głośno) w każdym czasie, teraz i zawsze + i na wieki wieków.

* Amen. Niech się napełnią nasze usta chwałą Twoją, Panie, opiewaniem Twego majestatu, ponieważ pozwoliłeś nam łaskawie przyjąć święte Twoje, nieśmiertelne i życiodajne Tajemnice. Zachowaj nas w swoim uświęceniu, rozważających cały dzień łaskę Twego usprawiedliwienia. Alleluja, alleluja, alleluja.
Błahosłowien Boh nasz

wsiehda, nynie i prisno + i wo wieki wiekow.

Amiń. Da ispołniatsia usta nasza chwalenija Twojeho, Hospodi, jako da pojem sławu Twoju, jako spodobił jesi nas pricziastitisia swiatym Twoim, Bożestwiennym, biezsmiertnym i żywotworaszczim tajnam: sobludi nas wo Twojej swiatyni, wies’ dień poucziatisia prawdie Twojej. Alliłuia, alliłuia, alliłuia.

DZIĘKCZYNIENIE

Diakon wróciwszy przed Wrota, śpiewa litanię dziękczynną.

D. Wstańmy! Przyjąwszy Boże, święte, przeczyste, nieśmiertelne, niebiańskie, życiodajne, napełniające drżeniem Tajemnice Chrystusa, godnie dziękujmy Panu.

* Panie, zmiłuj się.

Weź nas w opiekę, zbaw, zmiłuj się i ochraniaj nas, Boże, Swoją łaską.

* Panie, zmiłuj się.

Poprosiwszy, aby dał nam przeżyć ten dzień jak najlepiej, w świętości, pokoju i bez grzechu, sami siebie, naszych bliźnich i całe nasze życie Chrystusowi Bogu oddajmy.

* Tobie, o Panie.
Prosti, priimsze Bożestwiennych, swiatych‚ preczistych‚ bezsmiertnych‚ niebiesnych i żywotworaszczich, strasznych Christowych Tain, dostojno błahodarim Hospoda.

Hospodi, pomiłuj.

Zastupi, spasi, pomiłuj i sochrani nas, Boże, Twojeju błahodatiju.

Hospodi, pomiłuj.

Dień wies’ sowierszen, swiat, miren i biezhreszen isprosiwsze, sami siebie i druh druha i wies’ żywot nasz Christu Bohu predadim.

Tiebie, Hospodi.

Kapłan przed ołtarzem zwijając Antymins, odmawia modlitwę dziękczynienia.

K. (cicho) Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, za otrzymanie do spożycia Twoich świętych, najczystszych, nieśmiertelnych i nadniebiańskich Tajemnic, które dałeś nam na ubogacenie łaską, na uświęcenie i uzdrowienie naszych dusz i ciał. Ty Sam, Władco wszystkiego, dobroczyńco naszych dusz, spraw, żeby uczestnictwo w Najświętszym Ciele i Krwi Twego Pomazańca było dla nas przyczyną niezawodnej wiary, nieobłudnej miłości, pomnożenia mądrości, uzdrowienia duszy i ciała, zwycięstwa nad wrogami, zachowania Twoich przykazań, przychylnego wyroku na Strasznym Sądzie Twego Namaszczonego.

(głośno) Bo Ty jesteś naszym uświęceniem i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu, i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków.

* Amen.
Błahodarim Tia, Hospodi Boże nasz, o pricziaszczienii swiatych, preczistich, biezsmiertnych i niebiesnych Twoich Tain ichże dał jesi nam wo błahodiejanije i oswiaszczienije, i iscelenije dusz i tieles naszych. Sam, Władyko wsiech, dażd’ byti nam pricziastiju swiataho Tieła i Krowie Christa Twojeho w wieru niepostydnu, i lubow’ nielicemiernu, w preumnożenije premudrosti, wo iscelenije duszy i tieła, wo othnanije wsiakaho soprotiwnaho, w snabdienije zapowiediej Twoich, wo otwiet błahoprijatien, iże na straszniem sudiszczi Christa Twojeho.

Jako Ty jesi oswiaszczienije nasze, i Tiebie sławu wossyłajem Otcu i Synu i Swiatomu Duchu‚ nynie i prisno i wo wieki wiekow.

Amiń.

IX. Zakończenie

K. Idźmy w pokoju.

* W imię Pańskie.

D. Do Pana módlmy się.

* Panie, zmiłuj się.
S mirom izydiem.

O imieni Hospodni.

Hospodu pomolimsia.

Hospodi, pomiłuj.

Kapłan schodzi na dół przed ambonę i modli się. W czasie odmawiania tej modlitwy Diakon stoi przed ikoną Chrystusa z pochyloną głową, trzymając Orarion.

K. Panie, Który błogosławisz tym, którzy Cię wychwalają i uświęcasz tych, którzy Ci zaufali, zbaw Swój lud i błogosław Swoje dziedzictwo. Strzeż całości Swojego Kościoła i uświęć tych, którzy umiłowali piękno Twego Domu. Swoją Boską mocą obdarz ich nawzajem chwałą i nie opuszczaj nas, którzy pokładamy w Tobie nadzieję. Obdarz pokojem Swój świat, Swoje Kościoły, kapłanów, Ojczyznę, władze państwowe i cały Swój lud. Albowiem każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały zstępują z góry od Boga, Stwórcy świateł niebieskich. I Tobie oddajemy chwałę, dziękczynienie i uwielbienie: Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków. Błahosłowlajaj błahosłowiaszczija Tia, Hospodi, i oswiaszczajaj na Tia upowajuszczija, spasi ludi Twoja i błahosłowi dostojanije Twoje; ispołnienije Cerkwie Twojeja sochrani, oswiati lubiaszczija błaholepije domu Twojeho: Ty tiech wosprosławi Bożestwiennoju Twojeju siłoju, i nie ostawi nas, upowajuszczich na Tia. Mir mirowi Twojemu daruj‚ Cerkwam Twoim‚ swiaszcziennikom, bohochranimiej stranie naszej, predierżaszczim włastiem i wsiem ludiem Twoim. Jako wsiakoje dajanije błaho, i wsiak dar sowierszen swysze jest’, schodiaj ot Tiebie, Otca swietow; i Tiebie sławu, i błahodarenije, i pokłonienije wossyłajem, Otcu i Synu i Swiatomu Duchu, nynie i prisno i wo wieki wiekow.

Kapłan wraca przed Święte Wrota, odmawiając modlitwę na spożycie Darów.

K. (po cichu) Oto dopełniła się i dokonała, na ile było w naszej mocy, Chryste Boże nasz, tajemnica Twego planu zbawienia. Wspominaliśmy Twą śmierć, widzieliśmy obraz Twego zmartwychwstania, zostaliśmy napełnieni Twoim wiecznie trwałym życiem, skosztowaliśmy Twego niewyczerpalnego Pokarmu, który zechciej nam łaskawie dać i w życiu przyszłym z łaski Twojego przedwiecznego Ojca i Twojego Świętego, dobrego i życiodajnego Ducha, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

* Amen. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki (3x).
Ispołnisia i sowierszysia jeliko po naszej sile, Christie Boże nasz, Twojeho smotrenija tainstwo: imiejem bo smierti Twojeja, pamiat, widiechom woskresienija Twojeho obraz, napołnichomsia biezkoniecznyja Twojeja żyzni, nasładichomsia nieistoszcziajemyja Twojeja piszczi, jejaże i w buduszcziem wiece wsiem nam spodobitisia błahowoli, błahodatiju bieznaczialnoho Twojeho Otca, i Swiataho i błahaho i żywotworaszcziaho Twojeho ducha, nynie i prisno i wo wieki wiekow, amiń.

Amin. Budi imia Hospodnie błahosłowieno ot nynie i do wieka (triżdy).

KOŃCOWE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Kapłan ręką błogosławi ludzi.

K. Błogosławieństwo + Pana niech zstąpi na was z Jego łaski i miłości do człowieka w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieków.

* Amen.
Błahosłowienije + Hospodnie na was, Toho błahodatiju i cziełowiekolubijem, wsiehda, nynie i prisno i wo wieki wiekow.

Amiń.

ROZESŁANIE

K. Chwała Tobie, Chryste Boże, Nadziejo nasza, chwała Tobie.

* Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

Panie, zmiłuj się (3x).

Pobłogosław, ojcze.
Sława Tiebie, Christie Boże, Upowanije nasze, sława Tiebie.

Sława Otcu i Synu i Swiatomu Duchu, i nynie i prisno i wo wieki wiekow, amiń.

Hospodi, pomiłuj (triżdy).

Błahosłowi.

Kapłan zwrócony do ludzi, trzymając w ręku krzyż, dokonuje rozesłania.

K. (w niedzielę: Zmartwychwstały) Chrystus, prawdziwy Bóg nasz, przez modlitwy przeczystej swej Matki...

w poniedziałek:

przez wstawiennictwo czcigodnych, niebieskich Mocy bezcielesnych, świętych, czcigodnych i chwalebnych apostołów

we wtorek:

czcigodnego i chwalebnego proroka i poprzednika Jana Chrzciciela, świętych, czcigodnych i chwalebnych apostołów

w środę i w piątek:

mocą chwalebnego i życiodajnego Krzyża, świętych, czcigodnych i chwalebnych apostołów

we czwartek:

świętych, czcigodnych i chwalebnych apostołów, świętego ojca naszego Mikołaja, arcybiskupa Myr w Lycji, cudotwórcy

w sobotę:

świętych, czcigodnych i chwalebnych apostołów: świętych chwalebnych i zwycięskich męczenników: wszystkich pełnych Boga ojców naszych

...świętego ojca naszego Bazylego Wielkiego arcybiskupa Cezarei Kapadockiej: świętego N. patrona tej świątyni: świętego N., którego pamiątkę dziś obchodzimy: świętych i sprawiedliwych przodków Pańskich Joachima i Anny: i wszystkich świętych, niech się zmiłuje nad nami i zbawi nas, gdyż jest dobry i miłujący człowieka.
(Aszcze ubo jest’ niediela: Woskresyj iz miertwych) Aszcze że ni: Christos‚ istinnyj Boh nasz, molitwami preczistyja Swojeja Matiere…predstatelstwy cziestnych, niebiesnych Sił biezpłotnych: swiatych, sławnych i wsiechwalnych apostołcziestnaho, sławnaho proroka, predtieczi i Krestitiela Ioanna: swiatych, sławnych i wsiechwalnych apostołsiłoju cziestnaho i żywotworaszcziaho Kresta: swiatych, sławnych i wsiechwalnych apostołswiatych, sławnych i wsiechwalnych apostoł: iże wo swiatych otca naszeho Nikołaja archijepiskopa‚ Mirlikijskaho cziudotworcaswiatych, sławnych i wsiechwalnych apostoł: swiatych, sławnych i dobropobiednych muczienikow: prepodobnych i bohonosnych otiec naszych

...iże wo swiatych otca naszeho Wasilija Wielikaho, archijepiskopa Kiesarei Kappadokijskija:i swiataho imia rek, (jehoże jest’ chram i jehoże jest’ dień). Swiatych i prawiednych bohootiec Ioakima i Anny i wsiech swiatych, pomiłujet i spasiet nas, jako błah i cziełowiekolubiec.
* Amen. Amiń.

Błogosławi krzyżem, schodzi do ludzi i podaje krzyż do ucałowania.


CHWAŁA BOGU ZA WSZYSTKO
KONIEC
Liturgii św. Bazylego Wielkiego


<<< wstecz [1] [2] [3] [4] [5] (6)

Ostatnia aktualizacja ( Wednesday, 04 August 2010 )
< Poprzedni

stat4u