Ta strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kliknij >>tutaj<< aby dowiedziec się więcej o plikach cookies.
 
E-mail

Boska Liturgia św. Jana Złotoustego
Pierwsza część

<<< wstecz [1] (2) dalej >>>

II. Przygotowanie Darów Ofiarnych

(Proskomidia)

PRZYGOTOWANIE BARANKA

Kapłan i Diakon podchodzą do Stołu ofiarnego (żertwiennika) i robią trzy pokłony.
KD. Boże, oczyść mnie grzesznego i zmiłuj się nade mną (3x). Боже, очисти мя грешнаго, и помилуй мя /трижды/.

oraz odmawiają troparion Wielkiego Piątku.

K. Wykupiłeś nas spod przekleństwa Prawa drogocenną Swoją Krwią; przybity gwoźdźmi do krzyża i włócznią przeszyty, stałeś się źródłem nieśmiertelności, Zbawicielu nasz, chwała Tobie. Искупил ны еси от клятвы законныя честною Твоею Кровию: на Кресте пригвоздився и копием прободся, безсмертие источил еси человеком: Спасе наш, слава Тебе.

Diakon zwraca się do Kapłana, by rozpoczął Proskomidię.

D. Pobłogosław, ojcze.

K. Błogosławiony Bóg nasz + w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieków.

D. Amen.
Благослови, владыко.

Благословен Бог наш + всегда, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

Kapłan włócznią robi trzykrotnie znak krzyża na pierwszej Prosforze

K. Na pamiątkę Pana i Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa (3x). В воспоминание Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа /трижды/.

Wbija włócznię w prawy bok Prosfory.

K. Jak baranek na rzeź prowadzony. Яко овча на заколение ведеся.

Diakon, trzymając w prawej ręce Orarion, w odpowiedzi na to i każde następne cięcie Baranka mówi:

D. Do Pana módlmy się. Господу помолимся.

Następnie w lewy bok.

K. Jak owca niema wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. И яко агнец непорочен, прямо стригущаго его безгласен, тако не отверзает уст своих.

Potem w górny.

K. Po udręce i sądzie został usunięty. Во смирении его суд его взятся.

Wreszcie w dolny.

K. A kto się przejmie jego losem. Род же его кто исповесть.

Po tym wszystkim Diakon mówi:

D. Wyjmij, ojcze.

K. Tak gładzono go z krainy żyjących.
Возми, владыко.

Яко вземлется от земли живот его.

Kapłan podcina Baranka z prawej strony Prosfory, wyjmuje go i kładzie na Diskosie.

D. Dokonaj ofiary, ojcze. Пожри, владыко.

Kapłan odwraca Baranka miąższem do góry i nadcina go na krzyż.

K. Składa się w ofierze Baranka Bożego, Który bierze na siebie grzechy świata za jego życie i zbawienie.

D. Przebij, ojcze.
Жрется Агнец Божий, вземляй грех мира, за мирский живот и спасение.

Прободи владыко.

Kapłan odwraca Baranka i przebija go.

K. Jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. Един от воинов копием ребра его прободе, и абие изыде кровь и вода: и видевый свидетельствова и истинно есть свидетельство его.

PRZYGOTOWANIE WINA I WODY

Diakon wlewa do Kielicha wino zmieszane z kilkoma kroplami wody.

D. Błogosław, ojcze, to święte połączenie. Благослови, владыко, святое соединение.

Kapłan błogosław

PRZYGOTOWANIE CZĄSTECZEK KOMEMORACYJNYCH

a) Kapłan wycina w drugiej prosforze cząsteczkę w kształcie trójkąta na cześć świętej Bogurodzicy.

K. Na cześć i wspomnienie wielce błogosławionej Pani naszej, Bogurodzicy i zawsze Dziewicy Maryi. Za Jej przyczyną przyjmij, Panie, tę ofiarę na Swój niebieski Ołtarz. В честь и память Преблагословенныя Владычицы нашея Богородицы, и Приснодевы Марии, еяже молитвами приими, Господи, жертву сию в пренебесный Твой жертвенник.

I wziąwszy cząstkę umieszcza ją po prawej stronie Baranka, mówiąc:

K. Stanęła Królowa po Twojej prawicy, ubrana w szaty przetykane złotem i przyozdobiona. Предста Царица одесную Тебе, в ризы позлащенны одеяна, преукрашенна.

b) Następnie Kapłan wycina z trzeciej prosfory cząsteczkę na cześć świętych, których wspomina. Takich cząsteczek wycina dziewięć i umieszcza je po lewej stronie Baranka w trzech rzędach po trzy cząsteczki z góry na dół.

1. Czcigodnego, sławnego proroka i poprzednika Pana, Jana Chrzciciela.

2. Świętych sławnych proroków: Mojżesza i Aarona, Eliasza i Elizeusza, Dawida i Jessego, świętych trzech Młodzieńców i proroka Daniela oraz wszystkich świętych proroków.

3. Świętych sławnych i wielce chwalebnych apostołów Piotra i Pawła i wszystkich pozostałych świętych apostołów.

4. Świętych ojców naszych biskupów: Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa, Jana Złotoustego, Atanazgo i Cyryla, Mikołaja z Mir Licyjskich, (dodaje się świętych biskupów czczonych w danej okolicy) i wszystkich świętych biskupów.

5. Świętego apostoła i archidiakona Stefana, świętych wielkich męczenników Dymitra, Jerzego, Teodora oraz wszystkich świętych męczenników i męczennic: Tekli, Barbary, Kyriacji, Eufemii, Parascewy, Katarzyny i wszystkich Świętych męczennic.

6. Świętych i bogonośnych ojców naszych: Antoniego, Eutymiusza, Sawy, Onufrego, Atanazego z Atosu, Antoniego i Teodozego Pieczerskich i wszystkich świętych ojców i świętych matek: Pelagii, Teodozji, Anastazji, Eupraksji, Febronii, Teodulii, Eufrozyny, Marii Egipcjanki i wszystkich świętych matek.

7. Świętych i cudotwórców bezinteresownych Kosmy i Damiana, Cyrusa i Jana, Pantalejmona i Hermolausa i wszystkich świętych bezinteresownych.

8. Świętych i sprawiedliwych przodków Zbawiciela, Joachima i Anny, świętego N. (wspomina się świętego dnia oraz świętego patrona świątyni), świętych równych apostołom Cyryla i Metodego, nauczycieli Słowian, świętego równego apostołom wielkiego księcia Włodzimierza i wszystkich świętych, za ich pośrednictwem spójrz na nas, Boże.

9. Świętego ojca naszego Jana Złotoustego, arcybiskupa Konstantynopola. (W Liturgii św. Bazylego mówi się: Świętego ojca naszego Bazylego Wielkiego, arcybiskupa Cezarei Kapadockiej).
1. Честнаго славнаго пророка, предтечи и Креститепя Иоанна.

2. Святых славных пророков: Моисея и Аарона, Илии и Елиссея, Давида и Иессея: святых триех отроков, и Даниила пророка и всех святых пророков.

3. Святых славных и всехвальных апостолов Петра и Павла и прочих всех святых апостолов.

4. Иже во святых отец наших святителей: Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго: Афанасия и Кирилла, Николая Мирликийскаго: имя рек и всех святых святителей.

5. Святаго апостола, первомученика и архидиакона Стефана, святых великих мучеников: Димитрия, Георгия, Феодора Тирона и Феодора Стратилата, и всех святых мученик, и мучениц: Феклы, Варвары, Кириакии, Евфимии и Параскевы, Екатерины и всех святых мучениц.

6. Преподобных и богоносных отец наших: Антония, Саввы, Онуфрия, Афанасия Афонскаго, Антония и Феодосия Печерских, и всех преподобных отец, и преподобных матерей: Пелагии, Феодосии, Анастасии, Евпраксии, Февронии, Феодулии, Евфросинии, Марии Египтяныни, и всех святых преподобных матерей.

7. Святых и чудотворцев безсребренник Космы и Дамиана, Кира и Иоанна, Панталеимона и Ермолая, и всех святых безсребренников.

8. Святых и праведных богоотец Иоакима и Анны: и святаго имя рек, (егоже есть храм и егоже есть день) святых равноапостольных Мефодия и Кириппа, учителей словенских: святаго равноапостольнаго великаго князя Владимира, и всех святых, ихже молитвами посети ны, Боже.

9. Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольскаго, Златоустаго (или Василия Великаго, архиепископа Кесарии Каппадокийския).

c) Następnie Kapłan wycina z czwartej prosfory cząsteczki na wspomnienie żywych. Na pierwszym miejscu za hierarchię i duchowieństwo.

Wspomnij, Panie miłujący człowieka, o całym episkopacie prawowiernym, Jego Świątobliwości ojcu naszym i Arcykapłanie Powszechnym N., Papieżu Rzymskim, i wszystkich świątobliwych Patriarchach prawowiernych, Metropolicie (albo Arcybiskupie lub Biskupie) naszym N., wszystkich kapłanach, diakonach w Chrystusie, i całym stanie kapłańskim, (w klasztorze: Archimandrycie, lub Igumenie N.), całej wspólnocie i odprawiających razem z nami kapłanów, diakonach i wszystkich braciach naszych, których, Najłaskawszy Panie, w Swoim miłosierdziu powołałeś do Swojej wspólnoty. Помяни, Владыко Человекопюбче, всякое епископство православных, господина нашего Святейшаго Вселенскаго Архиерея имя рек Папу Римскаго, и святейшия православныя патриархи, и Митрополита (или Архиепископа или Епископа) нашего имя рек, (егоже есть епархия), честное пресвитерство, во Христе диаконство, и весь священнический чин: (аще во обители: Архимандрита, или Игумена имя рек), братию и сослужебники нашя, священники, диаконы, и всю братию иашу, яже призвал еси во Твое общение, Твоим благоутробием, всеблагий Владыко.

Wspomina władze państwowe, modląc się:

Wspomnij, Panie, o naszych władzach państwowych i całym wojsku. Помяни, Господи, предержащия впасти нашя и все воинство.

Następnie wyjmuje cząsteczki za każdego żywego, za którego chce się modlić i umieszcza je pod Barankiem.

Wspomnij, Panie, o N. Помяни, Господи, имя рек.

d) I wreszcie z piątej prosfory wyjmuje Kapłan cząsteczki na wspomnienie zmarłych.

Na wspomnienie i odpuszczenie grzechów świątobliwych Patriarchów prawowiernych i fundatorów tego kościoła (w klasztorze: tego świętego klasztoru). О памяти и оставлении грехов Святейших Патриархов православных и блаженных создателей святаго храма сего (аще во обители: святыя обители сея).

Na wspomnienie każdego zmarłego wyjmuje cząsteczkę.

Wspomnij, Panie, o zmarłym słudze Swoim N. Помяни, Господи, имя рек.

Cząsteczka za wszystkich zmarłych.

A także o wszystkich prawowiernych ojcach i braciach naszych, którzy zasnęli w nadziei zmartwychwstania, życia wiecznego i wspólnoty z Tobą, Panie miłujący człowieka. И всех в надежде воскресения, жизни вечныя и Твоего общения усопших православных отец, и братий наших, Человеколюбче Господи.

Kapłan wyjmuje cząsteczkę za samego siebie.

Wspomnij, Panie, na mnie niegodnego i przebacz mi wszelkie grzechy dobrowolne i niedobrowolne. Помяни, Господи, и мое недостоинство, и прости ми всякое согрешение вольное и невольное.

MODLITWA KADZIDŁA

Diakon bierze Kadzielnicę, zasypuje kadzidłem i zwraca się do Kapłana:

D. Pobłogosław, ojcze, kadzidło. Do Pana módlmy się! Бпагослови, владыко, кадило. Господу помолимся.

Kapłan błogosławi kadzidło.

K. Ofiarujemy Ci kadzidło, Chryste Boże nasz, na wdzięczną wonność duchową. Zechciej je przyjąć na Swój Ołtarz ponadniebianski i ześlij nam nawzajem łaskę Przenajświętszego Swego Ducha. Кадило Тебе приносим, Христе Боже наш, в воню благоухания духовнаго, еже приемь в пренебесный Твой жертвенник, возниспосли нам благодать Пресвятаго Твоего Духа.

PRZYKRYCIE DARÓW

Kapłan okadza Gwiazdę i umieszcza ją na Diskosie.

D. Do Pana módlmy się.

K. Gwiazda przyszła i zatrzymała się, gdzie było Dziecię.
Господу помолимся.

И пришедши звезда, ста верху, идеже бе Отроча.

Tak samo pierwszy mały Welon: po okadzeniu umieszcza go na Gwieździe.

D. Do Pana módlmy się.

K. Pan króluje: oblókł się w majestat, Pan przywdział potęgę i nią się przepasał: tak utwierdził świat, że się nie zachwieje. Twój tron niewzruszony od wieczności, Ty jesteś od wieków, o Boże. Podnoszą rzeki o Panie, rzeki swój głos podnoszą, rzeki swój szum podnoszą. Ponad szum wód rozległych, ponad potęgę morskiej kipieli potężny jest Pan na wysokościach. Świadectwa Twoje są bardzo godne wiary; domowi Twojemu przystoi świętość po wszystkie dni, o Panie!
Господу помолимся.

Господь воцарися, в лепоту облечеся: облечеся Господь в силу и препоясася. Ибо утверди вселенную, яже не подвижится. Готов престол Твой оттоле, от века Ты еси. Воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки гласы своя: возмут реки сотрения своя, от гласов вод многих. Дивны высоты морския, дивен в высоких Господь. Свидения Твоя уверишася зело. Дому Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дний.

Drugi mały Welon umieszcza na Kielichu.

D. Do Pana módlmy się. Przykryj, ojcze.

K. Potęga Twoja, Chryste, przykryła niebiosa i cała ziemia napełniła się Twoją chwałą.
Господу помолимся. Покрый, владыко.

Покры небеса добродетель Твоя, Христе, и славы Твоея исполнь земля.

Tak samo postępuje z dużym Welonem i przykrywa nim Diskos i Kielich.

D. Do Pana módlmy się. Przykryj, ojcze.

K. Osłoń nas Swymi skrzydłami i oddalaj od nas wszystkich wrogów i przeciwników, daj nam, Panie, spokojne życie, zmiłuj się nad nami i nad Swoim światem i zbaw dusze nasze, bo jesteś dobry i miłujący człowieka.
Господу помолимся. Покрый, владыко.

Покрый нас кровом крилу Твоею, отжени от нас всякаго врага и супостата. Умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси душы нашя, яко благ и человеколюбец.

Kapłan robi trzy pokłony, okadzając Dary.

K. Błogosławiony Bóg nasz, Który tak sobie upodobał, chwała Tobie (3x). Благословен Бог наш, сице благоволивый, слава Тебе  /трижды/.

Za każdym razem Diakon kończy

D. W każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieków. Всегда, ныне и присно и во веки веков, аминь.

MODLITWA NA PRZYNIESIENIE DARÓW

D. Odmówmy modlitwę na przyniesienie czcigodnych Darów. О предложенных честных дарех Господу помолимся.

Kapłan okadzając Dary, odmawia modlitwę.

K. Boże, Boże nasz, który zesłałeś Chleb z nieba, Pokarm dla całego świata, Pana naszego i Boga, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, Odkupiciela i Dobroczyńcę, który nas błogosławi i uświęca, pobłogosław to Przyniesienie Darów i przyjmij je na ponadnie-biański Swój Ołtarz. Pamiętaj, Panie, w Swej dobroci i miłości do człowieka, o przynoszących i o tych, za których je przyniesiono. Spraw, byśmy nienagannie dokonali świętej czynności sprawowania Twych Bożych tajemnic.

Albowiem święte i pełne uwielbienia jest wielce chwalebne i wspaniałe imię Twoje, Ojca i Syna i Świę-tego Ducha, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.
Боже, Боже наш, небесный хлеб, пищу всему миру, Господа нашего и Бога Иисуса Христа, пославый Спаса и Избавителя и Благодетеля, благословяща и освящающа нас, сам благослови предложение сие и приими е в пренебесный Твой жертвенник. Помяни, яко благ и человеколюбец, принесших и ихже ради принесоша: и нас неосуждены сохрани во священнодействии божественных Твоих таин.

Яко святися и прославися пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков, аминь.

ROZESŁANIE

Kapłan odmawia modlitwę Rozesłania.

K. Chwała Tobie, Chryste Boże, Nadziejo nasza, chwała Tobie.

D. Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

Panie, zmiłuj się (3x). Pobłogosław, ojcze.

K. (W niedzielę: Zmartwychwstały) Chrystus, prawdziwy Bóg nasz, za pośrednictwem przeczystej Swej Matki, świętego ojca naszego Jana Złotoustego, arcybiskupa Konstantynopola i wszystkich świętych, niech się zmiłuje nad nami i zbawi nas, gdyż jest dobry i miłujący człowieka.

D. Amen.
Слава Тебе, Христе Боже, Упование наше, слава Тебе.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, аминь.

Господи, помилуй /трижды/. Благослови.

/Аще убо есть неделя: Воскресый из мертвых/ Аще же ни: Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, иже во святых отца нашего Иоанна архиепископа Константинопольскаго, Златоустаго и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец.

Аминь.
Ostatnia aktualizacja ( Saturday, 17 April 2010 )
< Poprzedni   Następny >

stat4u