Ta strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kliknij >>tutaj<< aby dowiedziec się więcej o plikach cookies.
 
E-mail

Boska Liturgia św. Jana Złotoustego
(wersja z transkrypcją polską tekstu słowiańskiego)
Pierwsza część

<<< wstecz [1] (2) dalej >>>

II. Przygotowanie Darów Ofiarnych

(Proskomidia)

PRZYGOTOWANIE BARANKA

Kapłan i Diakon podchodzą do Stołu ofiarnego (żertwiennika) i robią trzy pokłony.
KD. Boże, oczyść mnie grzesznego i zmiłuj się nade mną (3x). Boże, oczisti mia hresznaho, i pomiłuj mia /triżdy/.

oraz odmawiają troparion Wielkiego Piątku.

K. Wykupiłeś nas spod przekleństwa Prawa drogocenną Swoją Krwią; przybity gwoźdźmi do krzyża i włócznią przeszyty, stałeś się źródłem nieśmiertelności, Zbawicielu nasz, chwała Tobie. Iskupił ny jesi ot klatwy zakonnyja cziestnoju Twojeju Krowiju: na Krestie prihwozdiwsia i kopijem probodsia, biezsmiertije istocził jesi cziełowiekom: Spasie nasz, sława Tiebie.

Diakon zwraca się do Kapłana, by rozpoczął Proskomidię.

D. Pobłogosław, ojcze.

K. Błogosławiony Bóg nasz + w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieków.

D. Amen.
Błahosłowi, władyko.

Błahosłowien Boh nasz + wsiehda, nynie i prisno i wo wieki wiekow.

Amiń.

Kapłan włócznią robi trzykrotnie znak krzyża na pierwszej Prosforze

K. Na pamiątkę Pana i Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa (3x). W wospominanije Hospoda i Boha i Spasa naszeho Iisusa Chrysta /triżdy/.

Wbija włócznię w prawy bok Prosfory.

K. Jak baranek na rzeź prowadzony. Jako owczia na zakolenije wiediesia

Diakon, trzymając w prawej ręce Orarion, w odpowiedzi na to i każde następne cięcie Baranka mówi:

D. Do Pana módlmy się. Hospodu pomolimsia.

Następnie w lewy bok.

K. Jak owca niema wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. I jako ahniec nieporoczien, priamo strihuszcziaho jeho biezhłasien, tako nie otwierzajet ust swoich.

Potem w górny.

K. Po udręce i sądzie został usunięty. Wo smirenii jeho sud jeho wziatsia.

Wreszcie w dolny.

K. A kto się przejmie jego losem. Rod że jeho kto ispowiest'.

Po tym wszystkim Diakon mówi:

D. Wyjmij, ojcze.

K. Tak gładzono go z krainy żyjących.
Wozmi, władyko.

Jako wziemletsia ot ziemli żywot jeho.

Kapłan podcina Baranka z prawej strony Prosfory, wyjmuje go i kładzie na Diskosie.

D. Dokonaj ofiary, ojcze. Pożri, władyko.

Kapłan odwraca Baranka miąższem do góry i nadcina go na krzyż.

K. Składa się w ofierze Baranka Bożego, Który bierze na siebie grzechy świata za jego życie i zbawienie.

D. Przebij, ojcze.
Żretsia Ahniec Bożyj, wziemlaj hrech mira, za mirskij żywot i spasienije.

Probodi, władyko.

Kapłan odwraca Baranka i przebija go.

K. Jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. Jedin ot woinow kopijem rebra jeho probodie, i abije izydie krow’ i woda: i widiewyj swidietelstwowa i istinno jest’ swidietielstwo jeho.

PRZYGOTOWANIE WINA I WODY

Diakon wlewa do Kielicha wino zmieszane z kilkoma kroplami wody.

D. Błogosław, ojcze, to święte połączenie. Błahosłowi, władyko, swiatoje sojedinienije.

Kapłan błogosław

PRZYGOTOWANIE CZĄSTECZEK KOMEMORACYJNYCH

a) Kapłan wycina w drugiej prosforze cząsteczkę w kształcie trójkąta na cześć świętej Bogurodzicy.

K. Na cześć i wspomnienie wielce błogosławionej Pani naszej, Bogurodzicy i zawsze Dziewicy Maryi. Za Jej przyczyną przyjmij, Panie, tę ofiarę na Swój niebieski Ołtarz. W cziest’ i pamiat’ Prebłahosłowennyja Władyczicy naszeja Bohorodicy, i Prisnodiewy Marii, jejaże molitwami priimi, Hospodi, żertwu siju w preniebiesnyj Twoj żertwiennik.

I wziąwszy cząstkę umieszcza ją po prawej stronie Baranka, mówiąc:

K. Stanęła Królowa po Twojej prawicy, ubrana w szaty przetykane złotem i przyozdobiona. Predsta Carica odiesnuju Tiebie, w rizy pozłaszczienny odiejana, preukraszenna.

b) Następnie Kapłan wycina z trzeciej prosfory cząsteczkę na cześć świętych, których wspomina. Takich cząsteczek wycina dziewięć i umieszcza je po lewej stronie Baranka w trzech rzędach po trzy cząsteczki z góry na dół.

1. Czcigodnego, sławnego proroka i poprzednika Pana, Jana Chrzciciela.

2. Świętych sławnych proroków: Mojżesza i Aarona, Eliasza i Elizeusza, Dawida i Jessego, świętych trzech Młodzieńców i proroka Daniela oraz wszystkich świętych proroków.

3. Świętych sławnych i wielce chwalebnych apostołów Piotra i Pawła i wszystkich pozostałych świętych apostołów.

4. Świętych ojców naszych biskupów: Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa, Jana Złotoustego, Atanazgo i Cyryla, Mikołaja z Mir Licyjskich, (dodaje się świętych biskupów czczonych w danej okolicy) i wszystkich świętych biskupów.

5. Świętego apostoła i archidiakona Stefana, świętych wielkich męczenników Dymitra, Jerzego, Teodora oraz wszystkich świętych męczenników i męczennic: Tekli, Barbary, Kyriacji, Eufemii, Parascewy, Katarzyny i wszystkich Świętych męczennic.

6. Świętych i bogonośnych ojców naszych: Antoniego, Eutymiusza, Sawy, Onufrego, Atanazego z Atosu, Antoniego i Teodozego Pieczerskich i wszystkich świętych ojców i świętych matek: Pelagii, Teodozji, Anastazji, Eupraksji, Febronii, Teodulii, Eufrozyny, Marii Egipcjanki i wszystkich świętych matek.

7. Świętych i cudotwórców bezinteresownych Kosmy i Damiana, Cyrusa i Jana, Pantalejmona i Hermolausa i wszystkich świętych bezinteresownych.

8. Świętych i sprawiedliwych przodków Zbawiciela, Joachima i Anny, świętego N. (wspomina się świętego dnia oraz świętego patrona świątyni), świętych równych apostołom Cyryla i Metodego, nauczycieli Słowian, świętego równego apostołom wielkiego księcia Włodzimierza i wszystkich świętych, za ich pośrednictwem spójrz na nas, Boże.

9. Świętego ojca naszego Jana Złotoustego, arcybiskupa Konstantynopola. (W Liturgii św. Bazylego mówi się: Świętego ojca naszego Bazylego Wielkiego, arcybiskupa Cezarei Kapadockiej).
1. Cziestnaho sławnaho proroka, predtieczi i Krestitiela Ioanna.

2. Swiatych sławnych prorokow: Moisieja i Aarona, Ilyji i Jelisseja, Dawida i Iesseja: swiatych trech otrokow, i Daniiłą proroka i wsiech swiatych prorokow.

3. Swiatych sławnych i wsiechwalnych apostołow Pietra i Pawła i proczich wsiech swiatych apostołow.

4. Iże wo swiatych otiec naszych swiatitielej: Wasilija Wielikaho, Hrihoryja Bohosłowa i Ioanna Złatoustaho: Afanasija i Kiryłła, Nikołaja Mirlikijskaho: imia rek i wsiech swiatych swiatitielej.

5. Swiataho apostoła, pierwomuczienika i archidijakona Stiefana, swiatych wielikich muczienikow: Dimitrija, Hieorhija, Fieodora Tirona i Fieodora Stratiłata, i wsiech swiatych muczienik, i muczienic: Fiekły, Warwary, Kiriakii, Ewfimii i Paraskiewy, Jekatieriny i wsiech swiatych muczienic.

6. Prepodobnych i bohonosnych otiec naszych: Antonija, Sawy, Onufrija, Afanasija Afonskaho, Antonija i Feiodosija Pieczierskich i wsiech prepodobnych otiec, i prepodobnych matierej: Pielahii, Fieodosii, Anastasii, Ewpraksii, Fiewronii, Fieodulii, Jewfrosinii, Marii Ehiptianyni, i wsiech swiatych prepodobnych matierej.

7. Swiatych i cziudotworcew biezsrebrennik Kosmy i Damiana, Kira i Ioanna, Pantaleimona i Jermołaja, i wsiech swiatych biezsrebrennikow.

8. Swiatych i prawiednych bohootiec Ioakima i Anny: i swiataho imia rek, (jehoże jest’ chram i jehoże jest’ dień) swiatych rawnoapostolnych Miefodija i Kiryłła, uczitielej słowienskich: swiataho rawnoapostolnaho wielikaho kniazia Władimira, i wsiech swiatych, ichże molitwami posieti ny, Boże.

9. Iże wo swiatych otca naszeho Ioanna, archijepiskopa Konstantinopolskaho, Złatoustaho (ili Wasilija Wielikaho, archijepiskopa Kiesarii Kappadokijskija).

c) Następnie Kapłan wycina z czwartej prosfory cząsteczki na wspomnienie żywych. Na pierwszym miejscu za hierarchię i duchowieństwo.

Pamiętaj, Panie miłujący człowieka, o całym episkopacie prawowiernym, Jego Świątobliwości ojcu naszym i Arcykapłanie Powszechnym N., Papieżu Rzymskim, i wszystkich świątobliwych Patriarchach prawowiernych, Metropolicie (albo Arcybiskupie lub Biskupie) naszym N., wszystkich kapłanach, diakonach w Chrystusie, i całym stanie kapłańskim, (w klasztorze: Archimandrycie, lub Igumenie N.), całej wspólnocie i odprawiających razem z nami kapłanów, diakonach i wszystkich braciach naszych, których, Najłaskawszy Panie, w Swoim miłosierdziu powołałeś do Swojej wspólnoty. Pomiani, Władyko Cziełowiekolubczie, wsiakoje jepiskopstwo prawosławnych, Hospodina i otca naszeho swiatiejszaho Wsielenskaho Archijereja imia rek., Papu Rimskaho, i swiatiejszyja prawosławnyja patriarchi, i Mitropolita (ili. Archijepiskopa ili. Episkopa) naszeho imia rek., cziestnoje preswitierstwo, wo Christie dijakonstwo, i wies’ swiaszczienniczieskij czin: (aszczie wo obitieli.: Archimandryta, ili. Ihumena imia rek.), bratiju i sosłużebniki nasza, swiaszczienniki, dijakony, i wsiu bratiju naszu, jaże prizwał jesi wo Twoje obszczienije, Twoim błahoutrobijem, wsiebłahij Władyko.

Wspomina władze państwowe, modląc się:

Pamiętaj, Panie, o naszych władzach państwowych i całym wojsku. Pomiani, Hospodi, predierżaszczija własti nasza i wsie woinstwo.

Następnie wyjmuje cząsteczki za każdego żywego, za którego chce się modlić i umieszcza je pod Barankiem.

Pamiętaj, Panie, o N. Pomiani, Hospodi, imia rek..

d) I wreszcie z piątej prosfory wyjmuje Kapłan cząsteczki na wspomnienie zmarłych.

Na wspomnienie i odpuszczenie grzechów świątobliwych Patriarchów prawowiernych i fundatorów tego kościoła (w klasztorze: tego świętego klasztoru). O pamiati i ostawlenii hrechow Swiatiejszych Patriarchow prawosławnych i błażennych sozdatielej swiataho chrama sieho (aszczie wo obitieli.: swiatyja obitieli sieja).

Na wspomnienie każdego zmarłego wyjmuje cząsteczkę.

Pamiętaj, Panie, o zmarłym słudze Swoim N. Pomiani, Hospodi, imia rek..

Cząsteczka za wszystkich zmarłych.

A także o wszystkich prawowiernych ojcach i braciach naszych, którzy zasnęli w nadziei zmartwychwstania, życia wiecznego i wspólnoty z Tobą, Panie miłujący człowieka. I wsiech w nadieżdie woskresienija, żyzni wiecznyja i Twojeho obszczienija usopszych prawosławnych otiec, i bratij naszych, Cziełowiekolubczie Hospodi.

Kapłan wyjmuje cząsteczkę za samego siebie.

Pamiętaj, Panie, i o mnie niegodnym i przebacz mi wszelkie grzechy dobrowolne i niedobrowolne. Pomiani, Hospodi, i moje niedostoinstwo, i prosti mi wsiakoje sohreszehnije wolnoje i niewolnoje.

MODLITWA KADZIDŁA

Diakon bierze Kadzielnicę, zasypuje kadzidłem i zwraca się do Kapłana:

D. Pobłogosław, ojcze, kadzidło. Do Pana módlmy się! Błahosłowi, władyko, kadiło. Hospodu pomolimsia.

Kapłan błogosławi kadzidło.

K. Ofiarujemy Ci kadzidło, Chryste Boże nasz, na wdzięczną wonność duchową. Zechciej je przyjąć na Swój Ołtarz ponadniebianski i ześlij nam nawzajem łaskę Przenajświętszego Swego Ducha. Kadiło Teibie prinosim, Christie Boże nasz, w woniu błahouchanija duchownaho, jeże prijem w preniebiesnyj Twój żertwiennik, woznisposli nam błahodat’ Preswiataho Twojeho Ducha.

PRZYKRYCIE DARÓW

Kapłan okadza Gwiazdę i umieszcza ją na Diskosie.

D. Do Pana módlmy się.

K. Gwiazda przyszła i zatrzymała się, gdzie było Dziecię.
Hospodu pomolimsia.

I priszedszy zwiezda, sta wierchu, idieże be Otroczia.

Tak samo pierwszy mały Welon: po okadzeniu umieszcza go na Gwieździe.

D. Do Pana módlmy się.

K. Pan króluje: oblókł się w majestat, Pan przywdział potęgę i nią się przepasał: tak utwierdził świat, że się nie zachwieje. Twój tron niewzruszony od wieczności, Ty jesteś od wieków, o Boże. Podnoszą rzeki o Panie, rzeki swój głos podnoszą, rzeki swój szum podnoszą. Ponad szum wód rozległych, ponad potęgę morskiej kipieli potężny jest Pan na wysokościach. Świadectwa Twoje są bardzo godne wiary; domowi Twojemu przystoi świętość po wszystkie dni, o Panie!
Hospodu pomolimsia.

Hospod’ wocarisia, w lepotu oblecziesia: oblecziesia Hospod’ w siłu i prepojasiasia. Ibo utwierdi wsielennuju, jaże nie podwiżytsia. Hotow prestoł Twój ottole, ot wieka Ty jesi. Wozdwihosza reki, Hospodi, wozdwihosza reki hłasy swoja: wozmut reki sotrenija swoja, ot hłasow wod mnohich. Diwny wysoty morskija, diwien w wysokich Hospod’. Swidienija Twoja uwieriszasia zieło. Domu Twojemu podobajet swiatynia, Hospodi, w dołhotu dnij.

Drugi mały Welon umieszcza na Kielichu.

D. Do Pana módlmy się. Przykryj, ojcze.

K. Potęga Twoja, Chryste, przykryła niebiosa i cała ziemia napełniła się Twoją chwałą.
Hospodu pomolimsia. Pokryj, władyko.

Pokry niebiesa dobrodietiel’ Twoja, Christie, i sławy Twojeja ispołń ziemlia.

Tak samo postępuje z dużym Welonem i przykrywa nim Diskos i Kielich.

D. Do Pana módlmy się. Przykryj, ojcze.

K. Osłoń nas Swymi skrzydłami i oddalaj od nas wszystkich wrogów i przeciwników, daj nam, Panie, spokojne życie, zmiłuj się nad nami i nad Swoim światem i zbaw dusze nasze, bo jesteś dobry i miłujący człowieka.
Hospodu pomolimsia. Pokryj, władyko.

Pokryj nas krowom kriłu Twojeju, otżeni ot nas wsiakaho wraha i supostata. Umiri naszu żyzń, Hospodi, pomiłuj nas i mir Twoj, i spasi duszy nasza, jako błah i cziełowiekolubiec.

Kapłan robi trzy pokłony, okadzając Dary.

K. Błogosławiony Bóg nasz, Który tak sobie upodobał, chwała Tobie (3x). Błahosłowien Boh nasz, sice błahowoliwyj, sława Tiebie /triżdy/.

Za każdym razem Diakon kończy

D. W każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieków. Wsiehda, nynie i prisno i wo wieki wiekow, amiń.

MODLITWA NA PRZYNIESIENIE DARÓW

D. Odmówmy modlitwę na przyniesienie czcigodnych Darów. O predłożennych cziestnych darech Hospodu pomolimsia.

Kapłan okadzając Dary, odmawia modlitwę.

K. Boże, Boże nasz, który zesłałeś Chleb z nieba, Pokarm dla całego świata, Pana naszego i Boga, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, Odkupiciela i Dobroczyńcę, który nas błogosławi i uświęca, pobłogosław to Przyniesienie Darów i przyjmij je na ponadnie-biański Swój Ołtarz. Pamiętaj, Panie, w Swej dobroci i miłości do człowieka, o przynoszących i o tych, za których je przyniesiono. Spraw, byśmy nienagannie dokonali świętej czynności sprawowania Twych Bożych tajemnic.

Albowiem święte i pełne uwielbienia jest wielce chwalebne i wspaniałe imię Twoje, Ojca i Syna i Świę-tego Ducha, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.
Boże, Boże nasz, niebiesnyj chleb, piszcziu wsiemu miru, Hospoda naszeho i Boha Iisusa Chrysta, posławyj Spasa i Izbawitiela i Błahodatiela, błahosłowiaszczia i oswiaszcziajuszczia nas, sam błahosłowi predłożenije sije i priimi je w preniebiesnyj Twój żertwiennik. Pomiani, jako błah i cziełowiekolubiec, priniesszych i ichże radi priniesosza: i nas nieosyżdieny sochrani wo swiaszcziennodiejstwii bożestwiennych Twoich tain.

Jako swiatisia i prosławisia precziestnoje i wielikoje imia Twoje, Otca i Syna i Swiataho Ducha, nynie i prisno i wo wieki wiekow, amiń.

ROZESŁANIE

Kapłan odmawia modlitwę Rozesłania.

K. Chwała Tobie, Chryste Boże, Nadziejo nasza, chwała Tobie.

D. Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

Panie, zmiłuj się (3x). Pobłogosław, ojcze.

K. (W niedzielę: Zmartwychwstały) Chrystus, prawdziwy Bóg nasz, za pośrednictwem przeczystej Swej Matki, świętego ojca naszego Jana Złotoustego, arcybiskupa Konstantynopola i wszystkich świętych, niech się zmiłuje nad nami i zbawi nas, gdyż jest dobry i miłujący człowieka.

D. Amen.
Sława Tiebie, Christie Boże, Upowanije nasze, sława Tiebie.

Sława Otcu i Synu i Swiatomu Duchu, i nynie i prisno i wo wieki wiekow, amiń..

Hospodi, pomiłuj /triżdy/. Błahosłowi.

/Aszczie ubo jest’ niediela: Woskresyj iż miertwych/ /Aszczie że ni: Christos, istinnyj Boh nasz, molitwami Preczistyja Swojeja Matiere, iże wo swiatych otca naszeho Ioanna archijepiskopa Konstantinopol’skaho, Złatoustaho i wsiech swiatych, pomiłujet i spasiet nas, jako błah i cziełowiekolubiec.

Amiń.
< Poprzedni   Następny >

stat4u