Ta strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kliknij >>tutaj<< aby dowiedziec się więcej o plikach cookies.
 
E-mail

Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
Druga część

<<< wstecz [1] (2) dalej >>>

III. Wejście z ewangelią

(Małe Wejście)

W czasie śpiewania Błogosławieństw Kapłan i Diakon robią trzy pokłony przed Ołtarzem. Kapłan daje Księgę Ewangelii Diakonowi, by dokonać ceremonii Małego Wejścia. Poprzedzani przez ministrantów niosących świece obchodzą Ołtarz od prawej strony, wychodzą przez północne drzwi, stają przed Świętymi Wrotami, pochylają głowy i Diakon mówi:
D. Do Pana módlmy się

K. Panie i Władco, Boże nasz, Który ustanowiłeś w niebie chóry i zastępy aniołów i archaniołów, by służyły Twojej chwale, spraw, aby razem z nami weszli też święci aniołowie pełnić z nami służbę i wychwalać Twą dobroć.

Albowiem Tobie należy się wszelka chwała, cześć i hołd, Ojcu, i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.
Господу помолимся.

Владыко Господи‚ Боже наш‚ уставивый на небесех чины‚ и воинства ангел и архангел‚ в служение Твоея славы: сотвори со входом нашим‚ входу святых ангелов быти‚ сослужащих нам‚ и сославословящих Твою благость.

Яко подобает Тебе всякая слава‚ честь и поклонение‚ Отцу и Сыну и Святому Духу‚ ныне и присно и во веки веков, аминь.

Diakon trzymając Orarion prawą ręką ukazuje na otwarte Święte Wrota mówi do Kapłana:

D. Błogosław, ojcze, święte Wejście.

K. Błogosławione jest wejście do Twego Sanktu-arium, w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.
Благослови‚ владыко‚ святый вход.

Благословен вход святых Твоих‚ всегда‚ ныне и присно и во веки веков, аминь

Diakon daje Księgę Ewangelii Kapłanowi do ucałowania, staje na środku przed Świętymi Wrotami i, gdy chór skończy śpiewać, unosi Ewangeliarz i robi nim znak krzyża.

D. Oto mądrość! Powstańcie!

* Przyjdźcie, pokłońmy się i upadnijmy przed Chrystusem. Zbaw nas, Synu Boży przedziwny w świętych (W niedzielę: zmartwychwstały) śpiewają-cych Ci: alleluja.
Премудрость‚ прости.

Приидите‚ попклонимся и припадем ко Христу. Спаси ны‚ Сыне Божий‚ во святых дивен сый (аще неделя: Воскресый из мертвых) поющия ти: аллилуиа.

IV. Śpiewy i czytania dnia

Chór śpiewa przepisane Tropariony. Kapłan w tym czasie odmawia po cichu modlitwę Trysagionu:

K. Boże Święty, Który odpoczywasz w Miejscu Świętym, Który jesteś opiewany potrójnym śpiewem „Święty” przez Serafinów, wychwalany przez Cherubinów, oraz adorowany przez wszystkie niebieskie Moce; Który wszystko doprowadziłeś z niebytu do istnienia; Który stworzyłeś człowieka na Swój obraz i podobieństwo oraz obsypałeś go wszelkimi darami; Który dajesz proszącemu mądrość i roztropność i nie gardzisz grzesznikiem, lecz ustanawiasz pokutę dla zbawienia; Który nam ubogim i niegodnym pozwoliłeś łaskawie stanąć i w tej godzinie przed chwałą Twego świętego Ołtarza i złożyć należny Ci hołd i uwielbienie; Ty Sam, Panie, przyjmij z naszych grzesznych ust Trójświęty hymn i spójrz na nas łaskawie. Przebacz nam winy dobrowolne i niedobrowolne. Uświęć nasze dusze i ciała i daj nam służyć Ci pobożnie przez wszystkie dni naszego życia dzięki modlitwom Najświętszej Bogurodzicy i wszystkich świętych, którzy przez wieki spodobali się Tobie. Боже Святый‚ Иже во святых почиваяй‚ Иже трисвятым гласом от Серафимов воспеваемый и от Херувимов славословимый: и от всякия небесныя силы покланяемый: Иже от небытия во еже быти приведый всяческая‚ создавый человека по образу Твоему и по подобию‚ и всяким дарованием украсивый: даяй просящему премудрость и разум‚ и не презираяй согрешающаго‚ но полагаяй на спасение покаяние: сподобивый нас смиренных и недостойных раб Твоих и в час сей стати пред славою святаго Твоего жертвенника и должное Тебе поклонение и славословие приносити. Сам‚ Владыко‚ приими от уст нас грешных трисвятую песнь и посети ны благостию Твоею. Прости нам всякое согрешение‚ вольное же и невольное‚ освяти нашя душы и телеса и даждь нам в преподобии служити Тебе вся дни живота нашего молитвами Святыя Богородицы‚ и всех святых‚ от века Тебе благоугодивших.

Gdy śpiewacy kończą śpiewać ostatni Troparion, Diakon wzywa Kapłana, by błogosławił czas Trysagionu.

D. Błogosław, ojcze, czas Trysagionu.

K. (głośno) Albowiem święty jesteś, Boże nasz, i Tobie chwałę oddajemy: Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze.
Благослови‚ владыко‚ время трисвятаго.

Яко свят еси‚ Боже наш‚ и Тебе славу воссылаем‚ Отцу и Сыну и Святому Духу‚ ныне и присно.

Diakon stojąc w Świętych Wrotach, zwrócony do ludzi, kończy doksologię.

D. I na wieki wieków.

* Amen. Święty Boże, święty Mocny, święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami (3x).

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.

Święty Boże, święty Mocny, święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.
И во веки веков.

Аминь. Святый Боже‚ святый Крепкий‚ святый Бессмертный‚ помилуй нас (трижди).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков, аминь.

Святый Бессмертный‚ помилуй нас.

Святый Боже‚ Святый Крепкий‚ святый Бессмертный‚ помилуй нас.

W czasie śpiewania Trysagionu Kapłan i Diakon odmawiają też ten hymn, czyniąc trzy pokłony przed Ołtarzem. Potem Diakon zaprasza Kapłana do przejścia za Ołtarz do Tronu.

D. Zechciej, ojcze.

K. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.

D. Błogosław, ojcze, najwyższy tron.

K. Błogosławiony jesteś na tronie chwały Twego Królestwa, spoczywający na Cherubinach, w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieków.
Повели‚ владыко.

Благословен грядый во имя Господне.

Бпагоспови, владыко, горний престол.

Благословен еси на престоле славы Царствия Твоего‚ седяй на Херувимех‚ всегда‚ ныне и присно и во веки веков.

CZYTANIE APOSTOŁA

Po skończonym Trysagionie Diakon przychodzi przed Święte Wrota.

D. Bądźmy uważni!

K. Pokój wszystkim.

L. (Lektor) I z duchem twoim.

D. Oto mądrość!
Вонмем.

Мир всем.

И духови твоему.

Премудрость.

Lektor na przemian z chórem śpiewa Prokimen i wersety, odpowiadające aktualnemu świętu lub dniowi tygodnia. Potem Diakon jeszcze raz wygłasza:

D. Oto mądrość!. Премудрость.

Lektor czyta tytuł Księgi.

D. Bądźmy uważni! Вонмем.

Lektor czyta Apostoła. Podczas czytania Diakon bierze Kadzielnicę, przychodzi do Kapłana po błogosławieństwo i okadza Ołtarz, Sanktuarium, ikonostas, Kapłana i ludzi. Po skończeniu czytania Kapłan błogosławi Lektora:

K. Pokój z tobą.

L. I z duchem twoim. Alleluja, alleluja, alleluja.
Мир ти.

И духови твоему. Аллилуиа‚ аллилуиа‚ аллилуиа.

Lektor na przemian z chórem śpiewa Alleluja i odpowiednie wersety.

CZYTANIE EWANGELII

W czasie śpiewania Alleluja Kapłan, stojąc przed Ołtarzem, modli się.

K. Rozjaśnij w naszych sercach, Panie miłujący człowieka, promienie nie-gasnącego światła pozna-nia Twego bóstwa i otwórz oczy naszego umysłu, abyś-my mogli pojąć orędzie Twej Ewangelii. Wzbudź w nas także bojaźń wobec Twoich świętych przyka-zań, abyśmy, przezwycię-żywszy wszelkie pragnie-nia zmysłowe, prowadzili życie według ducha, myśląc i działając według Twojego upodobania.

Ty, bowiem jesteś światłem dusz i ciał naszych, Chryste Boże, i Tobie oraz przedwiecznemu Twojemu Ojcu i Przenajświętszemu, dobremu i życiodajnemu Twojemu Duchowi, odda-jemy chwałę, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.
Воссияй в сердцах наших‚ человеколюбче Владыко‚ Твоего богоразумия нетленный свет и мысленныя наша отверзи очи во евангельских проповеданий разумение: вложи в нас и страх блаженных Твоих заповедей‚ да плотския похоти вся поправше‚ духовное жительство пройдем‚ вся‚ яже ко благоугождению Твоему‚ и мудрствующе и деюще.

Ты бо еси просвещение душ и телес наших‚ Христе Боже‚ и Тебе славу воссылаем‚ со безначальным Твоим Отцем‚ и Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом‚ ныне и присно и во веки веков, аминь.

Diakon po okadzeniu oddaje Kadzielnicę, podchodzi do Kapłana, otrzymuje od niego Księgę Ewangelii i poprzedzany przez ministrantów niosących świece, obchodząc Ołtarz z prawej strony, idzie przez Święte Wrota na środek cerkwi i prosi Kapłana o błogosławieństwo:

D. Pobłogosław, ojcze, głosiciela Dobrej Nowiny według świętego apostoła i ewangelisty N..

K. Za przyczyną modlitw świętego, sławnego i czci-godnego apostoła i ewan-gelisty N. niech Bóg tobie, zwiastującemu z wielką mocą dobrą nowinę, udzie-li daru słowa, aby wypeł-nić [posłannictwo głosze-nia] Ewangelii Jego umi-łowanego Syna, Pana na-szego + Jezusa Chrystusa.

D. Amen.
Благослови‚ владыко‚ благовестителя‚ святаго апостола и евангелиста имя рек.

Бог молитвами святаго‚ славнаго‚ всехвальнаго Апостола и Евангелиста имя рек‚ да даст тебе глагол благовествующему силою многою‚ во исполнение Евангелиа возлюбленнаго Сына Своего‚ Господа нашего + Иисуса Христа.

Аминь.

Kapłan stoi w Świętych Wrotach zwrócony do ludzi.

K. Oto mądrość! Powsta-ńcie! Słuchajmy świętej Ewangelii. Pokój wszyst-kim. Премудрость‚ прости‚ услышим святаго Евангелиа. Мир всем.

Kapłan przechodzi za Ołtarz i stoi zwrócony do ludzi.

* I z duchem twoim.

D. Czytanie świętej Ewangelii według N.

* Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie.

K. Bądźmy uważni!
И духови твоему.

От имя рек святаго Евангелиа чтение.

Слава Тебе‚ Господи‚ слава Тебе.

Вонмем.

Diakon czyta Ewangelię dnia. Po jej skończeniu Kapłan udziela mu błogosławieństwa

K. Pokój tobie, głosicielowi Dobrej Nowiny.

* Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie.
Мир ти благовествующему.

Слава Тебе‚ Господи‚ слава Тебе.

Diakon podchodzi do Wrót, oddaje Księgę Ewangelii Kapłanowi, który błogosławi Księgą ludzi i umieszcza ją na Ołtarzu. Zamyka się Wrota.

V. Homilia

VI. Modlitwy za Kościół

EKTENIA GORLIWEGO BŁAGANIA

Kapłan rozkłada na Ołtarzu Antymins. W tym czasie Diakon, stojąc przed Wrotami, recytuje prośby ektenii.

D. Zawołajmy z całej duszy i z całego serca naszego zawołajmy.

* Panie, zmiłuj się.

D. Panie wszechwładco, Boże ojców naszych, błagamy Cię, usłysz nas i zmiłuj się.

* Panie, zmiłuj się.
Рцем вси от всея души‚ и от всего помышления нашего рцем.

Господи‚ помилуй.

Господи‚ Вседержителю‚ Боже отец наших‚ молим Ти ся‚ услыши и помилуй.

Господи, помилуй.

Na dalsze wezwania ektenii chór odpowiada potrójnym „Panie, zmiłuj się”.

D. Zmiłuj się nad nami, Panie, w Swoim wielkim miłosierdziu, błagamy Cię, wysłuchaj nas i zmiłuj się.

Módlmy się jeszcze za Jego Świątobliwość ojca naszego i Arcy-kapłana Powszechnego N., Papieża Rzymskiego, Świątobliwych Patriar-chów prawowiernych, Najdostojniej-szego metropolitę (lub Arcybiskupa, lub Biskupa) naszego N. i całą wspólnotę kapłanów.

Módlmy się jeszcze za chronioną przez Boga Ojczyznę naszą, władze państwowe i całe jej wojsko.

Módlmy się jeszcze za naszych braci: kapłanów, diakonów, zakonników i całą naszą wspólnotę w Chrystusie.

Módlmy się jeszcze o miłosierdzie, pełnię dalszego życia, pokój, zdrowie, wybawienie, opiekę, przebaczenie i odpuszczenie grzechów dla sług Bożych mieszkańców tego miasta (lub tej wioski, lub braci i sióstr tego klasztoru).

Módlmy się jeszcze za świętej pamięci Świątobliwych prawowiernych Patriar-chów, fundatorów tej świątyni, (w klasztorze: tego klasztoru), oraz wszystkich tu i wszędzie spoczy-wających prawowiernych ojców i braci naszych.

Módlmy się jeszcze za ofiarodawców i dobroczyńców tej czcigodnej świątyni, za pracujących w niej, śpiewających i wszystkich tu obecnych oczekujących Twego wielkiego i obfitego miło-sierdzia.
Помилуй нас‚ Боже‚ по велицей милости Твоей‚ молим Ти ся‚ услыши и помилуй.

Еще молимся о Господине и отце нашем‚ Святейшем Вселенстем Архиерее (имя рек) Папе Римстем: Святейших Патриарсех православных‚ и о господине нашем Митрополите (или Архиепискoпе или Епископе) имя рек‚ (егоже есть область)‚ и всей во Христе братии нашей.

Еще молимся о богохранимей стране нашей‚ предержащих властех и всем воинстве ея.

Еще молимся о братиях наших‚ священницех‚ священномонасех‚ и всем во Христе братстве нашем.

Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, благопоспешении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, жителей   града сего (или веси сей, или братии и сестер святыя обители сея).

Еще молимся о блаженных и приснопамятных‚ Святейших Патриарсех православных‚ и создателях святаго храма сего (аще во обители: святыя обители сея)‚ и о всех преждепочивших отцех и братиях‚ зде лежащих и повсюду православных.

Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем‚ труждающихся‚ поющих и предстоящих людех‚ ожидающих от Тебе великия и богатыя милости.

Kapłan modli się:

K. (po cichu) Panie Boże nasz, to gorliwe błaganie przyjmij od Swoich sług i zmiłuj się nad nami według wielkiego Swego miłosierdzia oraz ześlij Swoje zmiłowania na nas i na wszystkich ludzi oczekujących od Ciebie obfitego miłosierdzia.

(głośno) Albowiem Ty jes-teś Bogiem miłosiernym i miłującym człowieka, To-bie więc chwałę oddajemy: Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków.

* Amen.
Господи‚ Боже наш‚ прилежное сие моление приими от Твоих раб‚ и помилуй нас по множеству милости Твоея‚ и щедроты Твоя ниспосли на ны и на вся люди Твоя‚ чающия от Тебе богатыя милости.

Яко милостив и человеколюбец Бог еси‚ и Тебе славу воссылаем‚ Отцу и Сыну и Святому Духу‚ и ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

W niektórych kościołach lub, gdy liturgia odprawiana jest za zmarłych, następuje tu ektenia za zmarłych.

EKTENIA ZA ZMARŁYCH

K. Zmiłuj się nad nami, Boże, w Swoim wielkim miłosierdziu, modlimy się do Ciebie, usłysz nas i zmiłuj się.

* Panie, zmiłuj się (3x).

K. Jeszcze módlmy się za spokój dusz sług Bożych zmarłych N., aby im Bóg przebaczył wszystkie grzechy, dobro-wolne i niedobrowolne.

* Panie, zmiłuj się (3x).

K. Niech Bóg umieści dusze ich tam gdzie sprawiedliwi w pokoju przeby-wają.

* Panie, zmiłuj się (3x).

K. O miłosierdzie Boże, Królestwo niebieskie i odpuszczenie ich grzechów, Chrystusa, Króla Nieśmiertelnego i Boga naszego prośmy.

* Daj nam, o Panie.

K. Do Pana módlmy się.

* Panie, zmiłuj się.

K. (po cichu) Boże duchów i wszelkiego ciała, Który śmierć pokonałeś, szatana unicestwiłeś i dałeś życie Swojemu światu, daj, Panie, wieczny odpoczynek zmarłym sługom Swoim N. (lub słudze Swemu N.), w miejscu światłości, w miej-scu ochłody, w miejscu odpoczynku, gdzie nie ma bólu, smutku i łez. Prze-bacz im (jemu, jej) wszyst-kie grzechy popełnione sło-wem, czynem i myślą, bo jesteś dobry i miłujący człowieka. Nie ma bowiem człowieka, któryby żyjąc, nie zgrzeszył: jedynie Ty jesteś bez grzechu, spra-wiedliwość Twoja – spra-wiedliwością na wieki i słowo Twoje – prawdą.

(głośno) Albowiem Ty jes-teś zmartwychwstaniem, życiem i pokojem sług Swoich N., Chryste Boże nasz, i Tobie oraz przed-wiecznemu Twojemu Ojcu i Przenajświętszemu, do-bremu i życiodajnemu Twojemu Duchowi, odda-jemy chwałę, teraz i zawsze i na wieki wieków.

* Amen.
Помилуй нас‚ Боже‚ по велицей милости Твоей‚ молим Ти ся услыши и помилуй.

Господи‚ помилуй (трижди).

Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих имя рек‚ и о еже проститися им всякому прегрешению‚ вольному и невольному.

Господи‚ помилуй (трижди).

Яко да Господь Бог учинит души их идеже праведнии упокояются.

Господи‚ помилуй (трижди).

Милости Божия‚ Царства Небеснаго‚ и оставления грехов их‚ у Христа Бессмертнаго Царя и Бога нашего просим.

Подай‚ Господи.

Господу помолимся.

Господи‚ помилуй.

Боже духов и всякия плоти‚ смерть поправый и диавола упразднивый и живот миру Твоему даровавый‚ Сам‚ Господи‚ упокой души усопших раб твоих имя рек (раба твоего или рабы твоея) (имя) в месте светле‚ в месте злачне‚ в месте покойне‚ отнюду же отбеже болезнь‚ печаль и воздыхание; всякое согрешение содеянное ими (им‚ ею) словом‚ или делом‚ или помышлением‚ яко Благий Человеколюбец Бог прости; яко несть человек‚ иже жив будет‚ и не согрешит. Ты бо еси един кроме греха‚ правда Твоя правда во веки‚ и слово Твое истина.

Яко Ты еси воскресение и живот и покой усопших раб Твоих имя‚ Христе Боже наш‚ и Тебе славу воссылаем‚ со безначальным Твоим Отцем‚ и Пресвятым и благим и животвирящим Твоим Духом‚ ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

MODLITWY ZA KATECHUMENÓW

Na każde wezwanie Diakona chór odpowiada: Panie, zmiłuj się.

D. Katechumeni, módlcie się do Pana.

Wierni, módlmy się za katechumenów, aby Bóg okazał im Swoje miłosierdzie.

Aby oświecił ich słowem prawdy.

Aby objawił im Ewangelię sprawiedliwości.

Aby ich zjednoczył ze świętym, powszechnym i apostolskim Kościołem.

Zbaw, zmiłuj się, weź w opiekę i ochraniaj ich, Boże, Swoją łaską.

Katechumeni, głowy swe przed Panem pochylcie.

* Tobie, Panie.
Помолитеся‚ оглашеннии‚ Господеви.

Вернии‚ о оглашенных помолимся‚ да Господь помилует их.

Огласит их словом истины.

Открыет им Евангелие правды.

Соединит их Святей Своей Соборней и Апостольстей Церкви.

Спаси‚ помилуй‚ заступи и сохрани их‚ Боже‚ Твоею благодатию.

Оглашеннии‚ главы ваша Господеви приклоните.

Тебе, Господи.

Kapłan modli się:

K. (po cichu) Panie Boże nasz, który mieszkasz na niebiosach i dostrzegasz wszystkie Swoje dzieła; spójrz na Swoje sługi katechumenów, którzy przed Tobą pochylili głowy i nałóż im „lekkie jarzmo”, uczyń ich szlachetnymi członkami Swego Kościoła i ze Swojej dobroci daj im dostąpić kąpieli ponownego narodzenia, odpuszczenia grzechów i szaty nieśmiertelności, aby poznali Ciebie, prawdziwego naszego Boga.

(głośno) Aby i oni z nami uwielbiali najczcigodniejsze i najwspanialsze imię Twoje, Ojca i Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze i na wieki wieków.

* Amen.
Господи Боже наш‚ Иже на небесех живый и призираяй на вся дела Твоя: призри на рабы Твоя оглашенныя, приклоньшыя своя выя пред Тобою, и даждь им легкий ярем, сотвори их уды честны святыя Твоея Церкве, и сподоби их бани пакибытия‚ оставления грехов и одежды нетления‚ в познание Тебе, истиннаго Бога нашего.

Да и тии с нами славят пречестное и великолепое Имя Твое‚ Отца и Сына и Святаго Духа‚ ныне и присно и во веки веков.

Amiń.

ODESŁANIE KATECHUMENÓW

D. Ktokolwiek jest z katechumenów, niech wyjdzie. Katechumeni, wyjdźcie. Żaden z katechumenów. Елицы оглашеннии‚ изыдите; оглашеннии изыдите; елицы оглашеннии‚ изыдите; да никто от оглашенных.

Dalszymi słowami tej aklamacji Diakon rozpoczyna Liturgię Wiernych.<<< wstecz [1] (2) dalej >>>

Ostatnia aktualizacja ( Tuesday, 27 April 2010 )
< Poprzedni   Następny >

stat4u