Ta strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kliknij >>tutaj<< aby dowiedziec się więcej o plikach cookies.
 
E-mail
K. To czyńcie na moja pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie ten kielich, głosicie moją śmierć i świadczycie o moim zmartwychwstaniu. A więc my, Panie, wspominając Jego zbawcze cierpienia, życiodajny Krzyż, trzydniowe spoczywanie w grobie, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie, zasiadanie po Twojej, Boga i Ojca, prawicy oraz chwalebne, napełniające bojaźnią Jego powtórne przyjście, Сие творите и мое воспоминание: елижды бо аще ясте хлеб сей, и чашу сию пиете, мою смерть возвещаете, мое воскресение исповедуете. Поминающе убо, Владыко, и мы спасительная Его страдания, животворящий крест, тридневное погребение, еже из мертвых воскресение, еже на небеса возшествие, еже одесную Тебе Бога и Отца седение‚ и славное и страшное Его второе пришествие,

Kapłan lub Diakon przekłada ręce w formie krzyża, podnosi Diskos i Kielich, czyniąc znak krzyża.

K. to, co Twoje, z Twoich darów, Tobie ofiarujemy ze wszystkim i za wszystko.

* Tobie śpiewamy, Ciebie błogosławimy, Tobie, Panie, dzięki składamy, Ciebie błagamy, Boże nasz.
Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся.

Тебе поем‚ Тебе благословим‚ Тебе благодарим‚ Господи‚ и молим Ти ся‚ Боже наш.

EPIKLEZA

K. Dlatego też i my, Panie najświętszy, Twoi grzeszni i niegodni słudzy, którym łaskawie pozwoliłeś służyć przy Twym świętym ołtarzu, nie dzięki naszym sprawiedliwym uczynkom, bo nic dobrego na ziemi nie uczyniliśmy, ale ze względu na Twoje miłosierdzie i zmiłowanie Twoje, które obficie na nas wylałeś, z ufnością zbliżamy się do Twego świętego ołtarza i, przynosząc znaki i rzeczywistość najświętszego Ciała i Krwi Twego Namaszczonego, prosimy Cię i błagamy, Święty nad świętymi, aby dzięki Twojej życzliwości i dobroci zstąpił Duch Twój Święty na nas i na te Dary i pobłogosławił je, konsekrował i proklamował (obwieścił),

[Panie, który o trzeciej godzinie zesłałeś na apostołów Najświętszego Twego Ducha, nie odbieraj nam Go, o Dobry, lecz odnów nas modlących się do Ciebie (pokłon).

D. Serce czyste stwórz we mnie, Boże, i ducha prawego odnów w mym sercu (pokłon).

K. Panie, który o trzeciej godzinie...

D. Nie odrzucaj mnie od Swego oblicza i Ducha Swojego Świętego nie odbieraj mi.

K. Panie, który o trzeciej godzinie...
Сего ради, Владыко пресвятый, и мы грешнии и недостойнии раби Твои, сподобльшиися служити святому Твоему жертвеннику, не ради правд наших, не бо сотворихом что благо на земли, но ради милости Твоея и щедрот Твоих, яже излиял еси богатно на ны, дерзающе приближаемся святому Твоему жертвеннику: и предложше вместообразная святаго тела и крове Христа Твоего, Тебе молимся, и Тебе призываем, Святе святых, благоволением Твоея благости приити Духу Твоему Святому на ны и на предлежашия дары сия, и благословити я, и освятити и показати,

[Господи‚ Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим ниспославый‚ Того‚ Благий‚ не отъими от нас‚ но обнови нас молящихтися.

Сердце чисто созижди во мне‚ Боже‚ и Дух прав обнови во утробе моей.

Господи‚ Иже Пресвятаго...

Не отвержи мене от лица Твоего‚ и Духа Твоего Святаго не отъими от мене.

Господи‚ Иже Пресвятаго...

Diakon pochyla głowę i pokazuje Orarionem na św. Chleb.

D. Pobłogosław, ojcze, święty Chleb].

Ten Chleb + najczcigodniejszym własnym Ciałem Pana i Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.
Благослови‚ владыко‚ святый Хлеб].

Хлеб убо сей, + самое честное Тело Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Diakon pokazuje na Kielich.

D. Amen. Pobłogosław, ojcze, święty Kielich.

K. A ten Kielich + najczcigodniejszą własną Krwią Pana i Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.

D. Amen. Pobłogosław, ojcze, Chleb i Kielich.

K. Wylaną + za życie świata.

D. Amen, amen, amen.
Аминь. Благослови‚ владыко‚ святую Чашу.

Чашу же сию, + самую честную Кровь Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Аминь. Благослови‚ владыко‚ обоя.

Излиянную + за живот мира.

Аминь‚ аминь‚ аминь.

Wszyscy czynią pokłon do ziemi. Diakon pochyla głowę przed Kapłanem.

[D. Wspomnij, ojcze święty, mnie grzesznego.

K. Niech Pan wspomni ciebie w Królestwie Swoim w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieków.

D. Amen].
Помяни мя‚ святый владыко‚ грешнаго.

Да помянет тя Господь Бог во Царствии Своем‚ всегда‚ ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

K. Nas zaś, spożywających wspólnie ten sam chleb i pijących z tego samego kielicha, zjednocz nawzajem we wspólnotę jednego Ducha Świętego. Spraw, by spożywanie najświętszego Ciała i Krwi Twojego Namaszczonego na nikogo z nas nie ściągnęło sądu lub potępienia, ale żebyśmy otrzymali przebaczenie [naszych grzechów] i spotkali się z życzliwością razem ze wszystkimi świętymi, którzy przez wieki spodobali się Tobie: praojcami, ojcami, patriarchami, apostołami, kaznodziejami, ewangelistami, męczennikami, wyznawcami, nauczycielami i z każdym sprawiedliwym dojrzałem w wierze.

Нас же всех, от единаго хлеба и чаши причащающихся, соедини друг ко другу, во единаго Духа Святаго причастие: и ни единаго нас в суд или во осуждение сотвори причаститися святаго Тела и Крове Христа Твоего: но да обрящем милость и благодать со всеми святыми от века Тебе благоугодившими, праотцы, отцы, патриархи, пророки, апостолы, проповедники, благовестники, мученики, исповедники, учительми, и со всяким духом праведным, в вере скончавшимся.

MODLITWY WSTAWIENNICZE

Kapłan okadza Dary.

K. A nade wszystko za przenajświętszą, przeczystą, przebłogosławioną Panią naszą, Bogurodzicę i zawsze Dziewicę Maryję. Изрядно со пресвятою‚ пречистою‚ преблагословенною‚ славною Владычыцею нашею Богородицею и Приснодевою Мариею.

HYMN DO BOGURODZICY

Na święta Pańskie i Maryjne oraz przez ich oktawę zamiast tego śpiewa się Irmos własny.

* Ty jesteś, Pełna łaski, radością całego stworzenia. Chórów anielskich i rodzaju ludzkiego. Świątynio Ducha Świętego i Raju duchowy, chlubo dziewic, z której Bóg przyjął ciało i stał się dziecięciem, będąc naszym przedwiecznym Bogiem. Twoje łono uczynił dla Siebie tronem i wnętrze twoje rozszerzył poza granice niebios.

* Ty jesteś, Pełna łaski, radością całego stworzenia, chwała tobie.
О тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, ангельский собор и человеческий род, освященный Храме и Раю словесный, девственная Похвало, из неяже Бог воплотися и младенец бысть, прежде век сый Бог наш: ложесна бо твоя престол сотвори и чрево твое пространнее небес содела:

о тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, слава тебе.

CIĄG DALSZY MODLITW WSTAWIENNICZYCH

K. Ze św. Janem, prorokiem, poprzednikiem i Chrzcicielem; świętymi, chwalebnymi i czcigodnymi apostołami; świętym N., którego wspomnienie dziś obchodzimy i ze wszystkimi Twoimi świętymi; dzięki ich błaganiom otocz nas, Boże, Swą opieką.

Pamiętaj także, Panie, o wszystkich, którzy w nadziei zmartwychwstania odeszli od nas do życia wiecznego.
Со святым Иоанном пророком‚ предтечею и Крестителем‚ со святыми и всехвальными апостолами‚ со святым имя рек‚ егоже и память совершаем‚ и со всеми святыми Твоими‚ ихже молитвами посети нас‚ Боже.

И помяни всех прежде усопших усопших о надежди воскресения жизни вечныя.

Kapłan wymienia imiona zmarłych.

K. I daj im odpoczynek tam, gdzie roztacza opiekę światłość Twojego Oblicza.

Jeszcze prosimy Cię: pamiętaj, Panie, o świętym Twoim powszechnym i apostolskim Kościele na całym świecie, który dla Siebie nabyłeś Najdroższą Krwią Swego Pomazańca[1], i ta świątynia niech przetrwa do końca świata.

Pamiętaj, Panie, o tych, którzy złożyli Ci te Dary, za kogo, przez czyje pośrednictwo, i z powodu jakich spraw, je złożyli.
И покой их, идеже присещает свет лица Твоего.

Еще молим ти ся, помяни, Господи, святую Твою соборную и апостольскую Церковь, юже от конец даже до конец вселенныя, и умири ю, юже наздал еси честною Кровию Христа Твоего, и святый храм сей утверди даже до скончания века.

Помяни‚ Господи‚ иже Дары сия Тебе принесших, и о нихже, и ими же, и за нихже сия принесоша.

Pamiętaj, Panie, o tych, którzy składają ofiary i dobrze czynią dla Twych świętych Kościołów i pamiętają o biednych. Obdarz ich w zamian Swoimi bogatymi darami nadniebiańskimi: za ziemskie – daj im nadniebiańskie, za doczesne – daj wieczne, za przemijające – daj wiecznie trwałe.

Pamiętaj, Panie, o przebywających na pustyniach, w górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Pamiętaj, Panie, o tych, którzy prowadzą życie w dziewictwie, nieustannym czuwaniu, ascezie i uczciwości.

Помяни‚ Господи‚ плодоносящих и добротворящих во святых Твоих Церквах‚ и поминающих убогия: воздаждь им богатыми Твоими и небесными даровании, даруй им вместо земных небесная, вместо временных вечная, вместо тленных нетленная.

Помяни, Господи, иже и пустынях и горах, и вертепех и пропастех земных. Помяни, Господи, иже в девстве, и благоговении, и постничестве, и в честнем жительстве пребывающих.

Pamiętaj, Panie, o Ojczyźnie naszej, władzach państwowych, które nas reprezentują i bronią, i o całym wojsku. Obdarz ich długotrwałym pokojem. Podsuwaj im do serc pokojowe i dobre myśli o Kościele Twoim świętym i o całym narodzie, abyśmy i my w pokoju, jakim oni się cieszą, wiedli życie spokojne i niezamącone w pełni pobożności i uczciwości. Dobrych zachowaj w dobroci, złych uczyń dobrymi Swoją dobrocią.

Помяни, Господи, всякое начало и власть, и иже в палате братию нашу, и все воинство: даруй им глубокий и неотемлемый мир: возглаголи в сердцах их благая о Церкви Твоей, да в тишине их тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте: благия в благости соблюди, лукавыя благи сотвори благостию Твоею.

Pamiętaj, Panie, o ludziach tu obecnych i o tych, którzy dla słusznych przyczyn są nieobecni. Zmiłuj się nad nimi i nad nami zgodnie z ogromem Twego miłosierdzia. Spichlerze ich niech będą pełne obfitych płodów. Ich ogniska rodzinne zachowaj w pokoju i zgodzie; wychowuj dzieci; prowadź młodzież; podtrzymuj starszych; dodawaj otuchy małodusznym; zgromadź rozproszonych; zawróć sprowadzonych na manowce i pojednaj ich ze Świętym, Powszechnym i Apostolskim Kościołem.

Uzdrów dręczonych przez złe duchy. Towarzysz żeglującym, bądź w drodze z podróżującymi, stań w obronie wdów, osłaniaj sieroty, uwolnij więźniów, ulecz chorych.

Помяни, Господи, предстоящия люди, и ради благословных вин оставльшихся, и помилуй их и нас, по множеству милости Твоея: сокровища их исполни всякаго блага: супружества их и мире и единомыслии соблюди: младенцы воспитай, юность настави, старость поддержи, малодушныя утеши, расточенныя собери, прельщенныя обрати и совокупи святей Твоей соборней и апостольстей Церкви:

Стужаемыя от духов нечистых свободи, плавающим сплавай, путешествующим сшествуй, вдовицам предстани, сирых защити, плененныя избави, недугующия исцели.

Pamiętaj, Boże, o [postawionych] przed trybunałem [sądowym], o skazanych do kopalń, na wygnanie, do gorzkiej niewoli, o dotkniętych jakimkolwiek utrapieniem, nieszczęśliwym losem, znajdujących się w trudnej sytuacji i o wszystkich, którzy oczekują od Ciebie wielkiego miłosierdzia; o tych, którzy nas kochają i nienawidzą; a także o tych, którzy nas niegodnych prosili o modlitwę za siebie.

На судищи, и в рудах, и в заточениих, и в горьких работах, и всякой скорби, и нужде, и в обстоянии сущих помяни, Боже. И всех требующих великаго Твоего благоутробия, и любящих нас, и ненавидящих, и заповедавших нам недостойным молитися о них.

Pamiętaj, Panie Boże nasz, o wszystkich Twych ludziach i wylej na wszystkich Twe obfite zmiłowanie, dając każdemu, o co prosi dla swego wyzwolenia. Sam wreszcie pamiętaj, Boże, o których nie wspomnieliśmy z braku wiedzy, przez zapomnienie lub z powodu ich dużej ilości, bo znasz każdego wiek i imię, znasz każdego jeszcze w łonie matki.

Bo Ty jesteś Pomocą dla opuszczonych, Nadzieją dla zrozpaczonych, Ratunkiem dla rozbitków, Przystanią dla żeglarzy, lekarzem dla chorych: Sam bądź wszystkim dla wszystkich, bo znasz każdego i [przedmiot] jego prośby, jego rodzinę i jego potrzeby.

И вся люди Твоя помяни, Господи Боже наш, и на вся излей богатую Твою милость, всем подая, яже ко спасению прошения. И ихже мы не помянухом неведением, или забвением, или множеством имен, Сам помяни, Боже, ведый коегождо от утробы матере его:

Ты бо еси, Господи, Помощь безпомошщным, Надежда безнадежным, обуреваемым Спаситель, плавающим Пристанище, недугующим Врачь: Сам всем вся буди, ведый коегождо, и прошение его, дом, и потребу его.

Uwolnij, Panie, to miasto (tę wieś albo ten klasztor) i każde miasto i kraj od głodu, zarazy, trzęsienia ziemi, powodzi, pożaru, nagłej śmierci, napadu wrogów z zewnątrz i wojny domowej.

(głośno) Przede wszystkim wspomnij, Panie, Jego Świątobliwość ojca naszego i Arcykapłana Powszechnego N., Papieża Rzymskiego, Świątobliwych Patriarchów prawowiernych, i wielce błogosławionego Metropolitę (lub Arcybiskupa, lub Biskupa) naszego N. Daj, aby oni we wszystkich Twoich Kościołach żyli w pokoju, bezpieczeństwie, poważaniu, zdrowiu i przez długie lata wiernie głosili orędzie Twojej prawdy.

* I wszystkich i wszystko.

K. (po cichu) Pamiętaj, Panie, o wszystkich prawowiernych biskupach, którzy wiernie głoszą orędzie Twojej prawdy.

Pamiętaj również, Panie, w Swoim wielkim miłosierdziu o mnie niegodnym. Przebacz mi wszelkie uchybienia dobrowolne i niedobrowolne. I z powodu moich grzechów niech nie doznaje przeszkody działanie łaski Twego Ducha Świętego pochodzącej ze złożonych tu Darów.

Pamiętaj, Panie, o wszystkich kapłanach, diakonach Chrystusowych i całym stanie duchownym. Niech nikt z otaczających tu Twój ołtarz nie dozna z Twej strony zawodu. Otocz nas, Panie, Swą dobrotliwą opieką. Ukaż się nam w całym bogactwie Swych zmiłowań. Daj nam dobrą i korzystną pogodę. Zsyłaj na ziemię spokojne deszcze potrzebne do wydania plonów. Uwieńcz rok Swymi dobrami.

Połóż kres podziałom w Kościele. Wygaś pychę przeciwników wiary. Mocą Twojego Ducha Świętego niezwłocznie zdław powstające herezje.

A nas wszystkich przyjmij do Swego Królestwa, czyniąc nas dziećmi światłości i dziećmi dnia. Daj nam Swój pokój i Swoją miłość, Panie Boże nasz, bo nam już wszystko dałeś.

(głośno) I pozwól nam, abyśmy jednym głosem i jednym sercem wychwalali i wysławiali najwspanialsze i najwznioślejsze imię Twoje: Ojca i Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze i na wieki wieków.

* Amen.

Избави, Господи, град сей, (или весь сию, или святую обитель сию) и всякий град и страну от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани.

В первых помяни‚ Господи, господина и отца нашего Святейшаго Вселенскаго Архиерея (имя рек) Папу Римскаго: и Святейших Патриархов православных‚ и Господина нашего Митрополита (или Архиепископа или Епископа) имя рек‚ (егоже есть область)‚ ихже даруяй святым Твоим Церквам‚ в мире‚ целых‚ честных‚ здравых‚ долгоденствующих‚ право правящих слово Твоея истины.

И всех и вся.

Помяни‚ Господи‚ всякое епископство православных, право правящих слово Твоея истины.

Помяни, Господи, по множеству щедрот Твоих, и мое недостоинство, прости ми всякое согрешение, вольное и невольное: и да не моих ради грехов возбраниши благодати Святаго Твоего Духа от предлежащих даров.

Помяни, Господи, пресвитерство, еже во Христе диаконство, и весь священнический чин, и ни единаго же нас посрамиши, окрест стоящих святаго Твоего жартвенника. Посети нас благостию Твоею, Господи, явися нам богатыми Твоими щедротами: благоразтворены и полезны воздухи нам даруй, дожди мирны земли ко плодоносию даруй: благослови венец лета благости Твоея:

утоли раздоры церквей, угаси шатания языческая, еретическая востания скоро разори силою Святаго Твоего Духа:

и всех нас приими в царство Твое, сыны света и сыны дне показавый: Твой мир и Твою любовь даруй нам, Господи Боже наш, вся бо воздал еси нам.

И даждь нам единеми усты и единем сердцем славити и воспевати пречестное и великолепое имя Твое‚ Отца и Сына и Святаго Духа‚ ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

ZAKOŃCZENIE ANAFORY

Kapłan kończy Anaforę, błogosławiąc ludzi.

K. A miłosierdzie wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa niech będzie + z wami wszystkimi.

* I z duchem twoim.
И да будут милости великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа + со всеми вами.

И со духом твоим.


[1] Hbr 11,38.

<<< wstecz [1] [2] [3] (4) [5] [6] dalej >>>

Ostatnia aktualizacja ( Tuesday, 27 April 2010 )
< Poprzedni   Następny >

stat4u