Ta strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kliknij >>tutaj<< aby dowiedziec się więcej o plikach cookies.
 
E-mail
Kult - Modlitwy
Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary Credo w języku polskimSymbolo tes Pisteos-KonstantinoypoleosSymbolum Nicaenum Constantinopolitanum


Tekst cerkiewnosłowiański
z polską transkrypcją

Верую во единаго Бога

Отца‚ Вседержителя‚
Творца небу и земли‚
видимым же всем и невидимым.

И во Единаго Господа Иисуса Христа‚
Сына Божия‚ Единороднаго‚
Иже от Отца рожденнаго прежде всех век;

Света от Света‚
Бога истинна от Бога истинна‚
рожденна‚ несотворенна‚
ндиносущна Отцу‚
Имже вся быша.
Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с Небес
и воплотившагося от Духа Свята
и Марии Девы‚ и вочеловечшася.
Распятаго же за ны
при Понтийстем Пилате‚ и страдавша‚ и погребенна.
И воскресшаго в третий день
по Писанием.
И восшедшаго на небеса‚ и седяща одесную Отца.
И паки грядущаго со славою‚ судити живым и мертвым‚
Егоже Царствию не будет конца.

И в Духа Святаго‚
Господа‚ животворящаго‚
Иже от Отца и Сына исходящаго‚
Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима‚
глаголавшаго пророки.

Во едину святую‚ соборную и Апостольскую Церковь.
Исповедую едино крещение во оставление грехов.
Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века,
аминь.
Wieruju wo jedinaho Boha

Otca, Wsiedierżytiela,
Tworca niebu i ziemli,
widimym że wsiem i niewidimym.

I wo Jedinaho Hospoda Iisusa Christa,
Syna Bożyja‚ Jedinorodnaho‚
Iże ot Otca rożdiennaho preżdie wsiech wiek;

Swieta ot Swieta‚
Boha istinna ot Boha istinna,
rożdienna‚ niesotworenna‚
jedinosuszczna Otcu‚
Imże wsia bysza.
Nas radi cziełowiek i naszeho radi spasienija sszedszaho s niebies
i wopłotiwszahosia ot Ducha Swiata
i Marii Diewy, i wocziełowieczszasia.
Raspiataho że za ny
pri Pontijstiem Piłatie, i stradawsza, i pohriebienna.
I woskresszaho w tretij dień
po Pisanijem.
I wosszedszaho na niebiesa, i siediaszczia odiesnuju Otca.
I paki hraduszcziaho so sławoju‚ suditi żywym i miertwym‚
Jehoże Carstwiju nie budiet konca.

I w Ducha Swiataho,
Hospoda, żywotworaszcziaho,
Iże ot Otca i Syna ischodiaszcziaho,
Iże so Otcem i Synom spokłaniajema i ssławima,
hłahoławszaho proroki.

Wo jedinu swiatuju, sobornuju i Apostolskuju Cerkow’.
Ispowieduju jedino kreszczienije wo ostawlenije hrechow.
Cziaju woskresienija miertwych
i żyzni buduszcziaho wieka,
amiń.

Credo w języku polskim

Wierzę w jednego Boga,

Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami,
Bóg z Boga,
Światłość ze Światłości,
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony a nie stworzony,
współistotny Ojcu,
a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego
przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas,
pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.
I zmartwychwstał dnia trzeciego,
jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych,
a Królestwu Jego nie będzie końca.

Wierzę w Ducha Świętego,
Pana i Ożywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi,
który z Ojcem i z Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę,
który mówił przez proroków.

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych
i życia wiecznego w przyszłym świecie.
Amen.

Σύμβολο της Πίστεως-Κωνσταντινουπόλεως
Credo w języku greckim

Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν,

Πατέρα, Παντοκράτορα,
ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς,
ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,
τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ,
τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων·

φῶς ἐκ φωτός,
Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ,
γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί,
δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
Τoν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν
κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν
καὶ σαρκωθέντα
ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου
καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου,
καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.
Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.
Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς
καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς,
οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον,
τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν,
τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον,
τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον,
τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.

Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
Ὁμολογοῦμεν ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Προσδοκῶμεν ἀνάστασιν νεκρῶν
καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
Ἀμήν.

Symbolum Nicaenum Constantinopolitanum
Credo w języku łacińskim

Credo in unum Deum,

Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.

Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo,
Lumen de Lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt;
qui propter nos homines et propter nostram salutem
descendit de caelis,
et incarnatus est de Spiritu Sancto
et ex Maria Virgine,
et homo factus est,
crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato,
et passus et sepultus est,
et resurrexit tertia die, secundum Scripturas,
et ascendit in caelum,
et sedet ad dexteram Patris,
et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos:
cuius regni non erit finis.

Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per prophetas.

Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi.
Amen.

Ostatnia aktualizacja ( Monday, 03 February 2020 )
< Poprzedni

stat4u