Ta strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kliknij >>tutaj<< aby dowiedziec się więcej o plikach cookies.
 
E-mail

Boska Liturgia św. Jana Złotoustego
(wersja z transkrypcją polską tekstu słowiańskiego)
Trzecia część

<<< wstecz (1) [2] [3] [4] dalej >>>

LITURGIA WIERNYCH

I. Modlitwy za wiernych

PIERWSZA MODLITWA ZA WIERNYCH

D. Wszyscy zaś wierni nieustannie w pokoju do Pana módlmy się.

* Panie, zmiłuj się.

D. Weź nas w opiekę, zbaw, zmiłuj się i ochraniaj nas, Boże, Swoją łaską.

* Panie, zmiłuj się.

K. Oto mądrość.
Jelicy wiernii‚ paki i paki mirom Hospodu pomolimsia.

Hospodi pomiłuj.

Zastupi, spasi, pomiłuj i sochrani nas, Boże, Twojeju błahodatiju.

Hospodi pomiłuj.

Premudrost’.

Kapłan odmawia modlitwę.

K. Dziękujemy Ci, Panie Boże Mocy, że zechciałeś łaskawie, żebyśmy i tym razem stanęli przed Twym świętym Ołtarzem i padli na twarz przed Twym miłosierdziem z prośbą o przebaczenie naszych grzechów i nieświadomych błędów ludu.

Przyjmij, Boże, naszą modlitwę. Spraw, byśmy z Twojej łaskawości mogli zanosić do Ciebie modły i błagania oraz niekrwawe ofiary za cały Twój lud. I nas, których przeznaczyłeś do tego Twojego posługiwania, uczyń zdolnymi mocą Ducha Świętego, nienagannie i bezbłędnie, w każdym czasie i miejscu, wzywać Ciebie ze świadomością czystego sumienia, abyś, wysłuchując nas, był dla nas miłosierny w Swej wielkiej dobroci.

K. Albowiem Tobie należy się wszelka chwała, cześć i hołd, Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków.

* Amen.
Błahodarim Tia, Hospodi, Boże Sił, spodobiwszaho nas predstati i nynie swiatomu Twojemu żertwienniku i pripasti ko szcziedrotam Twoim o naszych hresiech i o ludskich niewiedieniich.

Priimi, Boże, molenije nasze, sotwori ny dostojny byti, jeże prinositi Tiebie molenija i molby i żertwy biezkrownyja o wsiech ludiech Twoich: i udowli nas, ichże położył jesi w służbu Twoju siju‚ siłoju Ducha Twojeho Swiataho‚ nieosużdienno i niepretknowienno‚ w czistiem swidietielstwie sowiesti naszeja‚ prizywati Tia na wsiakoje wremia i miesto‚ da posłuszaja nas, miłostiw nam budieszy wo mnożestwie Twojeja błahosti.

Jako podobajet Tiebie wsiakaja sława, cziest’ i pokłonienije, Otcu i Synu i Swiatomu Duchu, nynie i prisno i wo wieki wiekow.

Amiń.

DRUGA MODLITWA ZA WIERNYCH

D. Nieustannie w pokoju do Pana módlmy się.

* Panie, zmiłuj się.
Paki i paki mirom Hospodu pomolimsia.

Hospodi pomiłuj.

Jeśli Kapłanowi w czasie sprawowania liturgii nie towarzyszy Diakon, poniższy fragment opuszcza się:

D. O pokój z wysokości i o zbawienie dusz naszych, do Pana módlmy się.

O pokój dla całego świata, o pomyślność świętych Kościołów Bożych i jedność wszystkich, do Pana módlmy się.

Za ten święty Dom Boży i za tych, co z wiarą, pobożnością i bojaźnią Bożą przychodzą do niego, do Pana módlmy się.

O uwolnienie[1] nas od wszelkiego uci-sku, gniewu[2] Bożego, niebezpieczeństw i nieszczęśliwego losu, do Pana módlmy się.

Weź w opiekę, zbaw, zmiłuj się i ochraniaj nas, Boże, Swoją łaską

Oto mądrość.
O swyszniem mire i spasienii dusz naszych, Hospodu pomolimsia.

O mire wsieho mira, błahostojanii swiatych Bożyich cerkwiej i o sojedinienii wsiech, Hospodu pomolimsia.

O swiatiem chramie siem, i s wieroju, błahohowienijem i strachom Bożyim wchodiaszczich woń, Hospodu pomolimsia.

O izbawitisia nam ot wsiakija skorbi, hniewa i nużdy, Hospodu pomolimsia.

Zastupi, spasi, pomiłuj i sochrani nas, Boże, Twojeju błahodatiju.

Premudrost'.

Kapłan odmawia modlitwę:

K. Ponownie i po wielekroć padamy na twarz przed Tobą i prosimy Cię, dobry i miłujący człowieka Boże, abyś wejrzał na nasze prośby, oczyścił nasze dusze i ciała z wszelkiego zła fizycznego i moralnego i pozwolił nam stanąć bez zarzutu i bez obawy potępienia przy Twym świętym Ołtarzu. Daj, Boże, także i modlącym się z nami, w miarę postępu w latach, również rozwój wiary i zrozumienia duchowego. Dozwól, by służyli Ci zawsze z bojaźnią i miłością, przyjęli bez narażenia się na winę i bez obawy potępienia Twoje Święte Tajemnice i z łaskawości Twojej osiągnęli Twe niebieskie Królestwo.

Abyśmy pod Twoim panowaniem zawsze bezpieczni oddawali chwałę Tobie: Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków.

* Amen.
Paki i mnohażdy Tiebie pripadajem i Tiebie molimsia, Błahij i Cziełowiekolubczie‚ jako da prizrew na molenije nasze‚ oczistiszy nasza duszy i tielesa ot wsiakija skwierny płoti i ducha, i dasi nam niepowinnoje i nieosużdiennoje predstojanije swiataho Twojeho żertwiennika. Daruj że, Boże, i molaszczimsia s nami prespiejanije żytija i wiery i razuma duchownaho‚ dażd’ im wsiehda so strachom i lubowiju służaszczim Tiebie niepowinno i nieosużdienno pricziastitisia Swiatych Twoich Tain‚ i niebiesnaho Twojeho Carstwija spodobitisia.

Jako da pod dierżawoju Twojeju wsiehda chranimi, Tiebie sławu wossyłajem, Otcu i Synu i Swiatomu Duchu, nynie i prisno i wo wieki wiekow.

Amiń.

II. Przeniesienie darów ofiarnych
(Wielkie Wejście)

HYMN CHERUBINÓW

Diakon przez południowe Wrota wchodzi do Sanktuarium. Otwiera Święte Wrota. W czasie śpiewania Hymnu Cherubinów okadza Ołtarz, Sanktuarium, ikony, kapłana i ludzi. Czyniąc to, odmawia psalm 50 i pokutne Tropariony

* Będąc w niepojęty sposób ikoną Cherubinów i życiodajnej Trójcy śpiewając po trzykroć święty hymn, oddalmy teraz wszystkie troski doczesnego życia. Iże Chieruwimy tajno obrazujuszczie i żywotworaszcziej Troice triswiatuju piesń pripiewajuszczie, wsiakoje nynie otłożym popieczienije.

MODLITWA KAPŁANA

K. Nikt nie jest godny przychodzić, ani przybliżać się do Ciebie, ani składać Tobie w ofierze Liturgii, Królu chwały, kto jest związany cielesnymi pożądaniami i rozkoszami[3]. Służenie bowiem Tobie jest rzeczą wielką i napełniającą lękiem nawet same Moce niebieskie.

Jednakże Ty w Swojej niewypowiedzianej i niezmiernej miłości do człowieka bez żadnej zmiany i przekształceń stałeś się człowiekiem i zostałeś naszym Arcykapłanem. I jako Pan wszechrzeczy powierzyłeś nam świętą czynność spełniania tej liturgicznej i bezkrwawej Ofiary. Ty, bowiem Sam, Panie i Boże nasz, panujesz nad wszystkim, co jest w niebie i na ziemi, zasiadasz na tronie podtrzymywanym przez Cherubinów, Pan Serafinów i Król Izraela, jedynie Święty i odpoczywający w Miejscu Świętym.

Dlatego Ciebie, jedynie dobrego i skłonnego do wysłuchania, usilnie proszę: wejrzyj na mnie grzesznego i nieużytecznego Swego sługę i oczyść moją duszę i serce od uczynków sumienia nieprawego i mocą Ducha Świętego uczyń zdolnym mnie, mającego na sobie łaskę kapłaństwa, stanąć przed Twoim tu świętym Ołtarzem i konsekrować święte i nieskalane Twoje Ciało i czcigodną Krew.

Zbliżając się do Ciebie z pochyloną głową, proszę Cię: nie odwracaj oblicza Swego ode mnie i nie wyłączaj mnie z liczby Swych dzieci, lecz zechciej łaskawie, żebym ja, grzeszny i niegodny Twój sługa, złożył Ci te Dary.

Albowiem Ty jesteś składającym i składanym, przyjmującym i rozdawanym, Chryste Boże nasz, i Tobie oraz przedwiecznemu Twojemu Ojcu i Przenajświętszemu, dobremu i życiodajnemu Twojemu Duchowi, oddajemy chwałę, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.
Niktoże dostoin ot zwiazawszychsia płotskimi pochot’mi i słast’mi prichoditi‚ ili pribliżytisia‚ ili służyti Tiebie, Caru sławy: jeże bo służyti Tiebie wieliko i straszno i samiem Niebiesnym Siłam.

No obaczie‚ nieizrecziennaho radi i biezmiernaho Twojeho cziełowiekolubija‚ nieprełożno i nieizmienno był jesi cziełowiek‚ i archijerej nam był jesi‚ i służebnyja sieja i Biezkrownyja Żertwy swiaszcziennodiejstwije predał jesi nam, jako Władyka wsiech. Ty bo jedin‚ Hospodi Boże nasz, władycziestwujeszy nie-biesnymi i ziemnymi‚ Iże na prestole Chieruwimstie nosimyj, Iże Sierafimow Hospod’ i Car’ Izrailew‚ Iże jedin Swiat i wo swiatych pocziwajaj.

Tia ubo molu jedinaho i błahaho i błahoposłuszliwaho: prizri na mia hresznaho i niepotrebnaho raba Twojeho‚ i oczisti moju duszu i sierdce ot sowiesti łukawyja, i udowli mia siłoju Swiataho Twojeho Ducha‚ obleczienna błahodatiju swiaszczienstwa‚ predstati swiatiej Twojej siej trapiezie i swiaszcziennodiejstwowati Swiatoje i Preczistoje Twoje Tieło i Cziestnuju Krow’.

K Tiebie bo prichożdu, prikłoń moju wyju, i molu Ti sia, da nie otwratiszy lica Twojeho ot mienie‚ niże otrinieszy mienie ot otrok Twoich, no spodobi priniesiennym Tiebie byti, mnoju hresznym i niedostojnym rabom Twoim, darom sim.

Jako ty jesi prinosiaj i prinosimyj, i prijemlaj i razdielajemyj‚ Christie Boże nasz, i Tiebie sławu wossyłajem, so bieznaczialnym Twoim Otcem, i preswiatym i błahim i żywotworaszczim Twoim Duchom, nynie i prisno i wo wieki wiekow, amiń.

Kapłan z Diakonem odmawiają hymn Cherubinów, czyniąc trzy pokłony.

K. Będąc w niepojęty sposób ikoną Cherubinów i życiodajnej Trójcy śpiewając po trzykroć święty hymn, oddalmy teraz wszystkie troski doczesnego życia.

D. Aby urządzić przyjęcie Królowi wszechświata przychodzącemu w otoczeniu niewidzialnych zastępów anielskich. Alleluja, alleluja, alleluja
Iże Cheruwimy tajno obrazujuszczie i żywotworaszcziej Troice triswiatuju piesń pripiewajuszcze, wsiakoje nynie otłożym popieczienije.

Jako da Cara wsiech pod’imiem, anhielskimi niewidimo dorinosima czinmi. Alliłuia, alliłuia, alliłuia.

Potem całują Ołtarz, pozdrawiają wiernych, robiąc w ich stronę skłon głową, i idą do Żertwiennika. Stojąc przed Żertwiennikiem, Kapłan okadza Dary, modląc się po cichu:

K. Boże, oczyść mnie grzesznego (3x). Boże, oczisti mia hresznaho (triżdy).

Potem Diakon zwraca się do Kapłana, by wziął Welon z Darów.

D. Podnieś, ojcze. Wozmi, władyko.

Kapłan bierze Welon i kładzie na ramię Diakona.

K. Wznieście ręce wasze ku Miejscu Świętemu i błogosławcie Pana. Wozmitie ruki wasza wo Swiataja, i błahosłowitie Hospoda.

PROCESJA

Kapłan bierze Diskos i daje Diakonowi, który na palcu prawej ręki trzyma również kadzielnicę. Sam zaś bierze kielich i obaj wychodzą północnymi Drzwiami poprzedzani przez ministrantów niosących świece i stają przed Świętymi Wrotami zwróceni do ludzi.

D. Jego Świątobliwość Ojca naszego i Arcykapłana Powszechnego N., Papieża Rzymskiego, wielce błogosławionego N., Metropolitę (lub Arcybiskupa lub Biskupa danej eparchii), cały stan kapłański, diakoński i zakonny, niech wspomni Pan Bóg w Swoim Królestwie, w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieków.

K. Chronioną przez Boga ojczyznę naszą, władze państwowe i wojsko niech wspomni Pan...

D. Założycieli, dobroczyńców i parafian tej świątyni niech wspomni...

K. Was i wszystkich chrześcijan niech wspomni...
Hospodina i otca naszeho Swiatiejszaho Wsielenskaho Archijereja imia rek, Papu Rimskaho, i Hospodina naszeho błażenniejszaho Mitropolita (ili Archijepiskopa, ili Jepiskopa) imia rek, (jehoże jest’ obłast’), wieś swiaszczenniczeskij, dijakonskij i inoczeskij czin, da pomianiet Hospod’ Boh wo Carstwii swojem, wsiehda, nynie i prisno i wo wieki wiekow.

Bohochranimuju stranu naszu, predierżaszczija własti i woinstwo jeja, da pomianiet…

Sozdatielej, błahotworitielej, błahoukrasitielej i prichożan swiataho chrama sieho, da pomianiet…

Was i wsiech prawosławnych christijan, da pomianiet…

Chór kończy hymn Cherubinów.

* Amen. Aby urządzić przyjęcie Królowi wszechświata przychodzącemu w otoczeniu niewidzialnych zastępów anielskich. Alleluja, alleluja, alleluja. Amiń. Jako da cara wsiech pod’imiem, anhielskimi niewidimo dorynosima czinmi. Alliłuia, alliłuia, alliłuia.

Pierwszy wchodzi Diakon i, stojąc po prawej stronie, zwraca się do wchodzącego Kapłana.

D. Niech Pan wspomni twoje kapłaństwo w Królestwie Swoim. Da pomianiet Hospod’ Boh swiaszczienstwo twoje wo Carstwii Swojem.

Kapłan stawia Kielich na Ołtarzu i przyjmuje od Diakona diskos.

K. Niech Pan wspomni twój diakonat w Królestwie Swoim w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieków.

Pobożny Józef zdjął z krzyża przeczyste Twoje Ciało, namaścił wonnościami, owinął czystym całunem i złożył w nowym grobie.

W grobie ciałem, w otchłani zaś duszą, jako Bóg, w raju z łotrem, a na tronie z Ojcem i Duchem Świętym byłeś, Chryste, wszystko wypełniający i nieogarnięty.

Piękniejszym od raju i naprawdę jaśniejszym od pałacu królewskiego pokazał się dla nas, Chryste, Twój życiodajny grób, źródło naszego zmartwychwstania.
Da pomianiet Hospod’ Boh swiaszcziennodijakonstwo twoje wo Carstwii Swojem, wsiehda nynie i prisno, i wo wieki wiekow.

Błahoobraznyj Iosif, s drewa sniem preczistoje Tieło Twoje, płaszczianiceju czistoju obwiw, i błahouchańmi wo hrobie nowie, pokryw, położy.

Wo hrobie płotski, wo adie że s duszeju jako Boh, w rai że s razbojnikom, i na prestole był jesi, Christie, so Otcem i Duchom, wsia ispołniajaj nieopisannyj.

Jako żywonosiec, jako raja krasniejszyj, woistinu i cziertoha wsiakaho carskaho pokazasia swietlejszyj, Christie, hrob Toj, istocznik naszeho woskresienija.

Kapłan okadza duży Welon i okrywa nim Dary.

K. Pobożny Józef zdjął z krzyża przeczyste Twoje Ciało, namaścił wonnościami, owinął czystym całunem i złożył w nowym grobie. Błahoobraznyj Iosif, s drewa sniem preczistoje Tieło Twoje, płaszczianiceju czistoju obwiw, i błahouchańmi wo hrobie nowie, pokryw, położy.

Kapłan okadza Dary.

K. Panie, okaż Syjonowi łaskę w Swej dobroci, aby zostały odbudowane mury Jeruzalem, wówczas przyjmiesz ofiary prawe, dary i całopalenia, wówczas będą składać cielce na Twoim ołtarzu. Ubłaży, Hospodi, błahowolenijem Twoim Siona‚ i da soziżdutsia stieny Ijerusalimskija: Tohda błahowoliszy żertwu prawdy, woznoszenije i wsiesożehajemaja: Tohda wozłożat na ołtar’ Twoj tielcy.

Kapłan oddaje Kadzielnicę i zwraca się do Diakona.

K. Wspomnij mnie, bracie i współofiarniku.

D. Niech Pan wspomni twoje kapłaństwo w Królestwie Swoim. Pomódl się za mnie, ojcze święty.

K. Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego cię osłoni.

D. Tenże Duch towarzyszyć nam będzie przez wszystkie dni naszego życia. Wspomnij mnie, ojcze święty.

K. Niech Pan wspomni ciebie w Królestwie Swoim w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieków.

D. Amen.
Pomiani mia, bratie i sosłużytielu.

Da pomianiet Hospod’ Boh swiaszczienstwo twoje wo Carstwii Swojem. Pomolisia o mnie, władyko swiatyj.

Duch Swiatyj najdiet na tia i siła Wyszniaho osienit tia.

Tojże Duch sodiejstwujet nam wsia dni żywota naszeho. Pomiani mia, władyko swiatyj.

Da pomianiet tia Hospod’ Boh wo Carstwii Swojem, wsiehda, nynie i prisno i wo wieki wiekow.

Amiń.

III. Obrzędy ofiarowania

EKTENIA BŁAGALNA

Diakon idzie przed Wrota.

D. Spełniajmy modlitwę naszą do Pana.

* Panie, zmiłuj się.

Za te drogocenne Dary tu złożone, do Pana módlmy się.

Za ten święty Dom Boży i za tych, co z wiarą, pobożnością i bojaźnią Bożą do niego wchodzą, do Pana módlmy się.

O uwolnienie[4] nas od wszelkiego ucisku, gniewu[5] Bożego, niebezpieczeństw i nieszczęśliwego losu, do Pana módlmy się.

Weź nas w opiekę, zbaw, zmiłuj się i ochraniaj nas, Boże, Swoją łaską.

D. O cały ten dzień, aby był doskonały, święty, spokojny i bez grzechu, Pana prośmy

* Daj nam, o Panie.

D. O anioła pokoju, wiernego przewodnika, stróża naszych dusz i ciał, Pana prośmy.

O odpuszczenie i przebaczenie naszych grzechów i przewinień, Pana prośmy.

O wszystko, co dobre i pożyteczne dla dusz naszych i o pokój dla świata, Pana prośmy.

O dopełnienie pozostałych dni naszego życia w pokoju i w duchu stałego nawrócenia, Pana prośmy.

O śmierć naszą chrześcijańską, bezbolesną, pełną powagi, spokojną oraz o przychylny wyrok na strasznym sądzie Chrystusa, Pana prośmy

Wspominając przenajświętszą, przeczystą, przebłogosławioną i pełną chwały Panią naszą Bogurodzicę i zawsze Dziewicę Maryję oraz wszystkich świętych, polecajmy siebie samych, naszych bliźnich i całe nasze życie Jezusowi Chrystusowi, naszemu Bogu

* Tobie, o Panie.
Ispołnim molitwu naszu Hospodiewi.

Hospodi, pomiłuj.

O predłożennych cziestnych darech, Hospodu pomolimsia.

O swiatiem chramie siem, i s wieroju, błahohowienijem strachom Bożyim wchodiaszczich woń, Hospodu pomolimsia.

O izbawitisia nam ot wsiakija skorbi, hniewa i nużdy, Hospodu pomolimsia.

Zastupi, spasi, pomiłuj i sochrani nas, Boże, Twojeju błahodatiju.

Dnie wsieho sowierszenna, swiata, mirna i biezhreszna, u Hospoda prosim.

Podaj, Hospodi.

Anhieła mirna, wierna nastawnika, chranitiela dusz i tieles naszych, u Hospoda prosim.

Proszczienija i ostawlenija hrechow i prehreszenij naszych, u Hospoda prosim.

Dobrych i poleznych duszam naszym i mira mirowi‚ u Hospoda prosim.

Proczieje wremia żywota naszeho w mire i pokajanii skoncziati, u Hospoda prosim.

Christijanskija koncziny żywota naszeho‚ biezboleznienny‚ niepostydny‚ mirny i dobraho otwieta na straszniem sudiszczi Christowie‚ prosim.

Preswiatuju, preczistuju, prebłahosłowiennuju, sławnuju Władyczicu naszu Bohorodicu i prisnodiewu Mariju, so wsiemi swiatymi pomianuwsze sami siebie, i druh druha i wies’ żywot nasz Christu Bohu predadim.

Tiebie, Hospodi.

MODLITWA NA PRZYSTĄPIENIE DO OŁTARZA

K. (po cichu) Panie Boże wszechmogący, jedynie Święty, który przyjmujesz ofiarę chwały od tych, którzy wzywają Cię całym sercem, przyjmij modlitwę od nas grzesznych i pozwól nam zbliżyć się do Twego świętego Ołtarza. Uczyń nas zdolnymi składać Tobie dary i ofiary duchowe za grzechy nasze i nieświadome błędy ludu. Daj nam w Swej dobroci cieszyć się Twoją życzliwością, żeby nasza ofiara była Ci przyjemna i żeby dobry Duch Twojej łaski zamieszkał w nas i zstąpił na te Dary tu przygotowane oraz na wszystkich Twoich ludzi.

(głośno) Przez miłosierdzie Twojego Jednorodzonego Syna, z którym błogosławiony jesteś wraz z Najświętszym, dobrym i życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze i na wieki wieków.

* Amen.
Hospodi Boże, Wsiedierżytielu, Jedinie Swiatie, prijemlaj żertwu chwalenija ot prizywajuszczich Tia wsiem sierdcem‚ priimi nas hresznych molenije‚ i priniesi ko swiatomu Twojemu żertwienniku‚ i udowli nas prinositi Tiebie dary że i żertwy duchownyja o naszych hresiech i o ludskich niewiedieniich: i spodobi nas obresti błahodat’ pred Toboju, jeże byti Tiebie błahoprijatniej żertwie naszej, i wsielitisia Duchu błahodati Twojeja błahomu w nas, i na predleżaszczich Darech sich, i na wsiech ludiech Twoich.

Szcziedrotami Jedinorodnaho Syna Twojeho‚ s Nimże błahosłowien jesi, so preswiatym i błahim i żywotworaszczim Twoim Duchom, nynie i prisno i wo wieki wiekow.

Amiń.

[1] 1Tes 1,10.
[2] Jw.
[3] Tt 3,3.
[4] 1Tes 1,10.
[5] Jw.
Ostatnia aktualizacja ( Friday, 09 April 2010 )
< Poprzedni   Następny >

stat4u