Ta strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kliknij >>tutaj<< aby dowiedziec się więcej o plikach cookies.
 
E-mail

Boska Liturgia św. Jana Złotoustego
Trzecia część

<<< wstecz [1] [2] [3] (4)

KOMUNIA WIERNYCH

Jeżeli są ludzie do Komunii św., Kapłan rozdrabnia pozostałe dwie części, HI i KA, Baranka, a Diakon wkłada je do Kielicha i pokrywa go małym Welonem. Na Diskos kładzie gwiazdę i pozostałe Welony. Otwiera Wrota. Robi jeden pokłon, przyjmuje pobożnie od Kapłana Kielich i we Wrotach ukazuje go ludziom, lekko unosząc do góry.

D. Z bojaźnią Bożą, wiarą i miłością przystąpcie.

* Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Oto Pan i Bóg nam się ukazał.
Со страхом Божиим и верою приступите.

Благословен грядый во имя Господне‚ Бог Господь и явися нам.

Wierni odmawiają modlitwy przed Komunią św. Kapłan zwrócony do nich trzyma w ręku uniesiony nieco Kielich. Ludzie, podchodząc jeden za drugim ze skrzyżowanymi na piersiach rękami, podają swoje imię, a przyjąwszy Dary, całują stopkę Kielicha.

K. Sługa Boży N. przyjmuje najdroższe i święte Ciało i Krew Pana i Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów swoich i na życie wieczne, amen. Причащается раб Божий (раба Божия) имя рек‚ честнаго и святаго Тела и Крове Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа‚ во оставление грехов своих и жизнь вечную, аминь.

Po skończeniu rozdzielania Kapłan stawia Kielich na Ołtarzu, a diakon gąbką wsypuje z dyskosu do Kielicha pozostałe tam cząsteczki.

D. Skoro poznaliśmy Zmartwychwstanie Chrystusa, pokłońmy się Świętemu Panu Jezusowi, jedynie bezgrzesznemu. Krzyżowi Twemu kłaniamy się, Chryste, i święte zmartwychwstanie Twoje opiewamy i sławimy. Ty bowiem jesteś naszym Bogiem, oprócz Ciebie nie zna-my innego, wielbimy Twoje imię. Przyjdźcie wszyscy wierni, pokłońmy się świętemu zmartwychwstaniu Chrystusa, oto bowiem przyszła przez krzyż radość dla całego świata. Chwaląc zawsze Pana, opiewamy Jego zmartwychwstanie, bo, dając się ukrzyżować, śmiercią zwyciężył śmierć.

Rozjaśnij się, rozjaśnij się nowa Jerozolimo! Bo chwała Pańska w tobie powstała. Tańcz i wyskakuj, Syjonie, a Ty, o święta Bogurodzico, raduj się ze zmartwychwstania Twego Syna.

O Pascho wielka, o najświętsza, Chryste, Mądrości Boża, i Słowo Boga i Mocy! Daj nam, abyśmy głębiej uczestniczyli w nie zachodzącym dniu Twego Królestwa.

Panie, za przyczyną modlitw Swoich świętych zmyj w Swej Najdroższej Krwi grzechy tych, których tu wspominamy.
Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему покланяемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите, вси вернии, прклонимся святому Христову воскресению: се бо прииде крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем восересение его: распятие бо претерпев, смертию смерть разруши.

Светися‚ светися‚ новый Иерусалиме‚ слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй ныне и веселися‚ Сионе: Ты же чистая красуйся‚ Богородице‚ о востании рождества Твоего.

О Пасха велия и священнейшая Христе! О Мудросте и Слове Божий и Сило! Подавай нам истее Тебе причащатися‚ в невечернем дни Царствия Твоего.

Омый‚ Господи‚ грехи поминавшихся зде Кровию Твоею честною молитвами святых Твоих.

Kapłan błogosławi ludzi ręką.

K. Zbaw, Boże, + lud Swój i błogosław Swoje dziedzictwo.

* Widzieliśmy światłość prawdziwą, przyjęliśmy Ducha niebieskiego, znaleźliśmy wiarę prawdziwą, przeto kłaniamy się Trójcy niepodzielnej, ona bowiem nas zbawiła.

K. (po cichu) Wstąpiłeś na niebiosa, Boże, i po całej ziemi chwała Twoja (3x).
Спаси‚ Боже‚ + люди Твоя и благослови достояние Твое.

Видехом свет истинный‚ прияхом Духа небеснаго‚ обретохом веру истинную‚ нераздельней Троице покланяемся: та бо нас спасла есть.

Вознесися на небеса‚ Боже‚ и по всей земли слава Твоя (трижды).

WYNIESIENIE ŚWIĘTYCH DARÓW

Kapłan tymczasem okadza Dary trzykrotnie, robi pokłon, bierze w obie ręce kielich, udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem i odnosi kielich na Żertwiennik.

K. (po cichu) Błogosławiony Bóg nasz

(głośno) w każdym czasie, teraz i zawsze + i na wieki wieków.

* Amen. Niech się napełnią nasze usta chwałą Twoją, Panie, opiewaniem Twego majestatu, ponieważ pozwoliłeś nam łaskawie przyjąć święte Twoje, nieśmiertelne i życiodajne Tajemnice. Zachowaj nas w swoim uświęceniu, rozważających cały dzień łaskę Twego usprawiedliwienia. Alleluja, alleluja, alleluja
Благословен Бог наш

всегда‚ ныне и присно + и во веки веков.

Аминь. Да исполнятся уста наша хваления Твоего‚ Господи‚ яко да поем славу Твою‚ яко сподобил еси нас причаститися святым Твоим‚ Божественным‚ безсмертным и животворящим тайнам: соблюди нас во Твоей святыни‚ весь день поучатися правде Твоей. Аллилуиа‚ аллилуиа‚ аллилуиа.

DZIĘKCZYNIENIE

Diakon wróciwszy przed Wrota śpiewa litanię dziękczynną.

D. Wstańmy! Przyjąwszy Boże, święte, przeczyste, nieśmiertelne, niebiańskie, życiodajne, napełniające drżeniem Tajemnice Chrystusa, godnie dziękujmy Panu.

* Panie, zmiłuj się.

Weź nas w opiekę, zbaw, zmiłuj się i ochraniaj nas, Boże, Swoją łaską.

* Panie, zmiłuj się.

Poprosiwszy, aby dał nam przeżyć ten dzień jak najlepiej, w świętości, pokoju i bez grzechu, sami siebie, naszych bliźnich i całe nasze życie Chrystusowi Bogu oddajmy.

* Tobie, o Panie.
Прости‚ приимше Божественных‚ святых‚ пречистых‚ безсмертных‚ небесных и животворящих‚ страшных Христовых Таин‚ достойно благодарим Господа.

Господи‚ помилуй.

Заступи‚ спаси‚ помилуй и сохрани нас‚ Боже‚ Твоею благодатию.

Господи‚ помилуй.

День весь совершен‚ свят‚ мирен и безгрешен испросивше‚ сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Тебе, Господи.

Kapłan przed ołtarzem zwijając Antymins, odmawia modlitwę dziękczynienia.

K. (cicho) Dziękujemy Ci, miłujący człowieka Panie, dobroczyńco naszych dusz, że i w tym dniu z Twojej dobroci dostąpiliśmy łaski przyjęcia niebieskich i nieśmiertelnych Tajemnic. Uczyń nasze drogi prostymi, utwierdź nas wszystkich w Swej bojaźni, strzeż naszego życia, wzmocnij nasze stopy przez wstawiennictwo i modlitwy pełnej chwały Bogurodzicy i zawsze Dziewicy Maryi i wszystkich Twoich świętych. Благодарим Тя‚ Владыко человеколюбче‚ благодетелю душ наших‚ яко и в настоящий день сподобил еси нас небесных и бессмертных Таин. Исправи наш путь‚ утверди ны во страсе Твоем вся‚ соблюди наш живот‚ утверди нашя стопы‚ молитвами и моленьми славныя Богородицы и Приснодевы Марии‚ и всех святых Твоих.

(głośno) Bo Ty jesteś naszym uświęceniem i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu, i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków.

* Amen.

Яко Ты еси освящение наше‚ и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу‚ ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

IX. Zakończenie

K. Idźmy w pokoju.

* W imię Pańskie.

D. Do Pana módlmy się.

* Panie, zmiłuj się.
С миром изыдем.

О имени Господни.

Господу помолимся.

Господи‚ помилуй.

Kapłan schodzi na dół przed ambonę i modli się. W czasie odmawiania tej modlitwy Diakon stoi przed ikoną Chrystusa z pochyloną głową, trzymając Orarion.

K. Panie, który błogosławisz tym, którzy Cię wychwalają i uświęcasz tych, którzy Ci zaufali, zbaw Swój lud i błogosław Swoje dziedzictwo. Strzeż całości Swojego Kościoła i uświęć tych, którzy umiłowali piękno Twego Domu. Swoją Boską mocą obdarz ich nawzajem chwałą i nie opuszczaj nas, którzy pokładamy w Tobie nadzieję. Obdarz pokojem Swój świat, Swoje Kościoły, kapłanów, Ojczyznę, władze państwowe i cały Swój lud. Albowiem każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały zstępują z góry od Boga, Stwórcy świateł niebieskich. I Tobie oddajemy chwałę, dziękczynienie i uwielbienie: Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków. Благословляяй благословящия Тя‚ Господи‚ и освящаяй на Тя уповающия‚ спаси люди Твоя и благослови достояние Твое; исполнение Церкве Твоея сохрани‚ освяти любящия благолепие дому Твоего: Ты тех воспрослави Божественною Твоею силою‚ и не остави нас‚ уповающих на Тя. Мир мирови Твоему даруяй‚ Церквам Твоим‚ священником‚ богохранимей стране нашей‚ предержащим властем и всем людем Твоим. Яко всякое даяние благо‚ и всяк дар совершен свыше есть‚ сходяй от Тебе‚ Отца светов; и Тебе славу, и благодарение, и поклонение воссылаем‚ Отцу и Сыну и Святому Духу‚ ныне и присно и во веки веков.

Kapłan wraca przed Święte Wrota, odmawiając modlitwę na spożycie Darów.

K. (po cichu) Chryste Boże, Wypełnienie Prawa i Proroków, który wypełniłeś cały Ojcowski plan zbawienia, napełnij radością i weselem nasze serca, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

* Amen. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki (3x).
Исполнение закона и пророков сам сый‚ Христе Боже наш‚ исполнивый все отеческое смотрение‚ исполни радости и веселия сердца наша‚ ныне и присно и во веки веков, аминь.

Аминь. Буди имя Господне благословено от ныне и до века (трижды).

KOŃCOWE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Kapłan ręką błogosławi ludzi.

K. Błogosławieństwo + Pana niech zstąpi na was przez Jego łaskę i umiłowanie człowieka w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieków.

* Amen.
Благословение + Господне на вас‚ Того благодатию и человеколюбием‚ всегда‚ ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

ROZESŁANIE

K. Chwała Tobie, Chryste Boże, Nadziejo nasza, chwała Tobie.

* Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

Panie, zmiłuj się (3x)

Pobłogosław, ojcze.
Слава Тебе‚ Христе Боже‚ Упование наше‚ слава Тебе.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, аминь.

Господи‚ помилуй. (трижды)

Благослови.

Kapłan zwrócony do ludzi, trzymając w ręku krzyż, dokonuje rozesłania.

K. (w niedzielę: Zmartwychwstały) Chrystus, prawdziwy Bóg nasz, przez modlitwy przeczystej swej Matki...

w poniedziałek:

przez wstawiennictwo czcigodnych, niebieskich Mocy bezcielesnych, świętych, czcigodnych i chwalebnych apostołów

we wtorek:

czcigodnego i chwalebnego proroka i poprzednika Jana Chrzciciela, świętych, czcigodnych i chwalebnych apostołów

w środę i w piątek:

mocą chwalebnego i życiodajnego Krzyża, świętych, czcigodnych i chwalebnych apostołów

we czwartek:

świętych, czcigodnych i chwalebnych apostołów, świętego ojca naszego Mikołaja, arcybiskupa Myr w Lycji, cudotwórcy

w sobotę:

świętych, czcigodnych i chwalebnych apostołów: świętych chwalebnych i zwycięskich męczenników: wszystkich pełnych Boga ojców naszych
(Аще убо есть неделя: Воскресый из мертвых) Аще же ни: Христос‚ истинный Бог наш‚ молитвами пречистыя Своея Матере...предстательствы честных‚ небесных Сил безплотных: святых‚ славных и всехвальных апостолчестнаго‚ славнаго пророка‚ предтечи и Креститела Иоанна: святых‚ славных и всехвальных апостолсилою честнаго и животворящаго Креста: святых‚ славных и всехвальных апостолсвятых‚ славных и всехвальных апостол: иже во святых отца нашего Николая архиепископа‚ Мирликийскаго чудотворцасвятых‚ славных и всехвальных апостол: святых‚ славных и добропобедных мучеников: преподобных и богоносных отец наших

...świętego ojca naszego Jana Złotoustego, arcybiskupa Konstantynopola: świętego N. patrona tej świątyni: świętego N., którego pamiątkę dziś obchodzimy: świętych i sprawiedliwych przodków Pańskich Joachima i Anny: i wszystkich świętych, niech się zmiłuje nad nami i zbawi nas, gdyż jest dobry i miłujący człowieka.

...иже во святых отца нашего Иоанна‚ архиепископа Константинопольскаго, Златоустаго: и святаго имя рек‚ (егоже есть храм и егоже есть день). Святых и праведных богоотец Иоакима и Анны и всех святых‚ помилует и спасет нас‚ яко благ и человеколюбец.

Błogosławi krzyżem, schodzi do ludzi i podaje krzyż do ucałowania.

* Amen. Аминь.

CHWAŁA BOGU ZA WSZYSTKO
KONIEC
Liturgii św. Jana Złotoustego

Ostatnia aktualizacja ( Sunday, 25 April 2010 )
< Poprzedni   Następny >

stat4u