Ta strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kliknij >>tutaj<< aby dowiedziec się więcej o plikach cookies.
 
E-mail

Boska Liturgia św. Jana Złotoustego
Trzecia część

<<< wstecz [1] [2] (3) [4] dalej >>>

VII. Przygotowanie do komunii

EKTENIA BŁAGALNA

Diakon, otrzymawszy błogosławieństwo Kapłana, wychodzi przed Wrota.

D. Wszystkich świętych wspomniawszy, nieustannie w pokoju do Pana módlmy się.

* Panie, zmiłuj się.

D. Za te najdroższe złożone i konsekrowane Dary, do Pana módlmy się.

Aby miłujący człowieka Bóg przyjął je na Swój święty ponadniebiański i myślowy ołtarz, na wdzięczną wonność duchową, i zesłał nam nawzajem Swą łaskę i dar Ducha Świętego, do Pana módlmy się.

O uwolnienie[1] nas od wszelkiego ucisku, gniewu[2] Bożego, niebezpieczeństw i nieszczęśliwego losu, do Pana módlmy się.

Weź nas w opiekę, zbaw, zmiłuj się i ochraniaj nas, Boże, Swoją łaską.

O cały ten dzień, aby był doskonały, święty, spokojny i bez grzechu, Pana prośmy.

* Daj nam, o Panie.

D. O anioła pokoju, wiernego przewodnika, stróża dusz i ciał naszych, Pana prośmy.

O przebaczenie i odpuszczenie grze-chów i przewinień naszych, Pana prośmy.

O wszystko, co jest dobre i pożyteczne dla dusz naszych i o pokój dla świata, Pana prośmy.

O dopełnienie pozostałych dni naszego życia w pokoju i w duchu stałego nawrócenia, Pana prośmy.

O śmierć naszą chrześcijańską, bezbolesną, pełną powagi, spokojną oraz o przychylny wyrok na strasznym sądzie Chrystusowym, Pana prośmy.

O jedność w wierze i zjednoczenie z Duchem Świętym prosząc, polecajmy siebie samych, naszych bliźnich i całe nasze życie Jezusowi Chrystusowi, naszemu Bogu.

* Tobie, o Panie.

K. (po cichu) Tobie oddajemy całe nasze życie i całą naszą nadzieję, Władco miłujący człowieka, i prosimy, modlimy się i zbliżamy z błaganiem: zechciej sprawić łaskawie, abyśmy Twoje napełniające bojaźnią Tajemnice tego duchowego i świętego Stołu przyjęli z czystym sumieniem na odpuszczenie grzechów, na darowanie uchybień, na zjednoczenie z Duchem Świętym, na otrzymanie Królestwa niebieskiego, na większą ufność w Tobie, a nie na sąd lub potępienie.
Вся святыя помянувше‚ паки и паки миром Господу помолимся.

Господи‚ помилуй.

О принесенных и освященных честных Дарех‚ Господу помолимся.

Яко да человеколюбец Бог наш‚ приемь я во святый и пренебесный и мысленный Свой жертвенник‚ в воню благоухания духовнаго‚ возниспослет нам Божественную благодать и дар Святаго Духа‚ помолимся.

О избавитися нам от всякия скорби‚ гнева и нужды‚ Господу помолимся.

Заступи‚ спаси‚ помилуй и сохрани нас‚ Боже‚ Твоею благодатию.

Дне всего совершенна‚ свята‚ мирна и безгрешна‚ у Господа просим.

Подай‚ Господи.

Ангела мирна‚ верна наставника‚ хранителя душ и телес наших‚ у Господа просим.

Прощения и оставления грехов и прегрешений наших‚ у Господа просим.

Добрых и полезных душам нашим и мира мирови‚ у Господа просим.

Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати‚ у Господа просим.

Христианския кончины живота нашего‚ безболезненны‚ непостыдны‚ мирны‚ и добраго ответа на страшнем судищи Христове‚ просим.

Соединение веры и причастие Святаго Духа испросивше‚ сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Тебе‚ Господи.

Тебе предлагаем живот наш весь и надежду‚ Владыко человеколюбче‚ и просим‚ и молим‚ и милися деем: сподоби нас причаститися небесных Твоих и страшных Таин‚ сея священныя и духовныя Трапезы‚ с чистою совестию‚ во оставление грехов‚ в прощение согрешений‚ во общение Духа Святаго‚ в наследие Царствия небеснаго‚ в дерзновение еже к Тебе‚ не в суд или во осуждение.

MODLITWA PAŃSKA

K. (głośno) I pozwól nam łaskawie z ufnością i bez obawy potępienia nazywać Ojcem Ciebie, niebieskiego Boga, i mówić:

* Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

K. Albowiem Twoje jest Królestwo, potęga i chwała Ojca i Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze i na wieki wieków.

* Amen.
И сподоби нас‚ Владыко‚ со дерзновением‚ неосужденно смети призывати Тебе‚ Небеснаго Бога Отца‚ и глаголати:

Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое: да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остави нам долги нашя, якоже и мы оставляем должником нашым: и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Яко Твое есть Царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

POZOSTAŁE MODLITWY

K. Pokój + wszystkim.

* I z duchem twoim.

D. Pochylcie głowy wasze przed Panem.

* Przed Tobą, Panie.

K. (po cichu) Dziękujemy Ci, Królu niewidzialny, który niezmierzoną Swą mocą wszystko stworzyłeś i w ogromie Swego miłosierdzia z niebytu wszystko doprowadziłeś do istnienia. Ty Sam, Panie, wejrzyj z nieba na tych, którzy skłonili przed Tobą głowy, albowiem skłonili je nie przed ciałem i krwią, lecz przed Tobą, Bogiem napełniającym bojaźnią. Ty przeto, Panie, sprawy obecnego naszego życia pokieruj na naszą korzyść według potrzeb każdego: z żeglującymi współżegluj, z podróżującymi współpodróżuj, uzdrów chorych, Lekarzu dusz i ciał.

(głośno) Z łaski, miłosierdzia i miłości ku człowiekowi Jednorodzonego Syna Twego, z którym błogosławiony jesteś wraz z Najświętszym, dobrym i życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze i na wieki wieków.

* Amen.

K. (po cichu) Zwróć na nas pilną uwagę, Panie Jezu Chryste, Boże nasz, ze Swej świętej siedziby i tronu chwały Twojego Królestwa, i przybądź, aby nas uświęcić. Ty, Który przebywasz w niebie ze Swym Ojcem, i Który tu jesteś z nami w niewidzialny sposób, zechciej łaskawie Swą przemożną ręką podać nam Twe Najczystsze Ciało i Twoją Najdroższą Krew, a przez nas wszystkim ludziom.
Мир + всем.

И духови твоему.

Главы вашя Господеви приклоните.

Тебе‚ Господи.

Благодарим Тя‚ Царю невидимый‚ Иже неисчетною Твоею силою вся содетельствовал еси‚ и множеством милости Твоея от небытия в бытие вся привел еси. Сам‚ Владыко‚ с небесе призри на подклоньшыя Тебе главы своя; не бо подклониша плоти и крови‚ но Тебе страшному Богу. Ты убо‚ Владыко‚ предлежащия всем нам во благое изравняй‚ по коегождо своей потребе: плавающим сплавай‚ путешествующим спутешествуй‚ недугующия исцели‚ Врачу душ и телес.

Благодатию и щедротами и человеколюбием Единороднаго Сына Твоего‚ с Нимже благословен еси‚ со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом‚ ныне и присно, и во веки веков.

Аминь.

Вонми‚ Господи‚ Иисусе Христе Боже наш‚ от святаго жилища Твоего и от престола славы Царствия Твоего‚ и прииди во еже освятити нас‚ Иже горе со Отцем седяй‚ и зде нам невидимо спребываяй: и сподоби державно Твоею рукою преподати нам пречистое Тело Твое и честную Кровь‚ и нами всем людем.

Podczas tej modlitwy Diakon opasuje się Orarionem w kształcie krzyża. Koncelebransi robią trzy pokłony.

KD. Boże, oczyść mnie grzesznego i zmiłuj się nade mną (3x). Боже‚ очисти мя грешнаго и помилуй мя (трижды).

VIII. Komunia święta

OBRZĘDY WSTĘPNE

D. Bądźmy uważni! Вонмем.

Kapłan podnosi Baranka. Diakon wchodzi do Sanktuarium przez południowe Drzwi i staje po prawej stronie kapłana. Zaciąga się zasłonę w Świętych Wrotach.

K. Święte dla świętych.

* Jeden jest Święty, jeden jest Pan, Jezus Chrystus, na chwałę Boga Ojca, amen.
Святая святым.

Един Свят‚ един Господь‚ Иисус Христос‚ во славу Бога Отца, аминь.

Chór śpiewa werset na Komunię.

D. Połam święty Chleb, ojcze. Раздроби‚ владыко‚ Святый Хлеб.

Kapłan łamie Baranka na cztery części i kładzie je na Dyskosie w kształcie krzyża.

K. Łamany jest i rozdzielany Baranek Boży; łamany, lecz nie rozdzielany, zawsze spożywany i nigdy nie spożyty, a spożywających uświęcający. Раздробляется и разделяется Агнец Божий‚ раздробляемый и неразделяемый‚ всегда ядомый и никогдаже иждиваемый‚ но причащающияся освящаяй.

Diakon ukazuje Orarionem Kielich.

D. Wypełnij, ojcze, święty Kielich Исполни‚ владыко‚ святый Потирь.

Kapłan cząsteczką z literami IC czyni znak krzyża nad Kielichem i opuszcza ją do Kielicha.

K. Pełnia wiary + w Duchu Świętym.

D. Amen.
Исполнение + Духа Святаго.

Аминь.

Diakon bierze do ręki naczynie z wrzątkiem, prosi kapłana o błogosławieństwo i wlewa odpowiednią ilość do Kielicha, czyniąc znak krzyża, oddaje wrzątek i staje w małym oddaleniu.

D. Błogosław, ojcze, wrzątek.

K. Błogosławiona + wielka żarliwość Twoich świętych w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

D. Żarliwa wiara + pełna Ducha Świętego, amen.
Благослови‚ владыко‚ теплоту.

Благословена + теплота святых Твоих‚ всегда‚ ныне и присно и во веки веков, аминь.

Теплота веры + исполнь Духа Святаго, аминь.

KOMUNIA KONCELEBRANSÓW

Kapłan woła Diakona, który podchodzi, kłania się pobożnie, prosząc o wybaczenie i od Kapłana przyjmuje na prawą rękę Święty Chleb, całując rękę Kapłana, odchodzi na tył Ołtarza. Potem Kapłan bierze cząsteczkę Chleba, wymawiając podobną formułę.

K. Diakonie, zbliż się.

D. Podaj mi, ojcze, czcigodne i Święte Ciało Pana i Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.

K. Diakonowi N. podaje się czcigodne, święte i przeczyste Ciało Pana i Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów jego i na życie wieczne.

K. Mnie, kapłanowi N., zostaje podane czcigodne i najświętsze Ciało Pana i Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów moich i na życie wieczne, amen.
Диаконе‚ приступи.

Преподаждь ми‚ владыко‚ честное и святое Тело Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Имя рек, священнодиакону‚ преподается честное и святое и пречистое Тело Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа‚ во оставление грехов его и жизнь вечную.

Честное и пресвятое Тело Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа‚ преподается мне‚ имя рек‚ во оставление грехов моих и жизнь вечную, аминь.

Kapłan i Diakon pochyleni odmawiają modlitwy przed Komunią świętą.

KD. Wierzę, Panie, i wyznaję, że naprawdę „Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego”, Który przyszedł na świat zbawić grzeszników, z których pierwszy jestem ja.

Wierzę jeszcze, że to właśnie jest przeczyste Twoje Ciało i to właśnie jest najdroższa Twoja Krew.

Błagam, zatem Ciebie: zmiłuj się nade mną i odpuść mi grzechy dobrowolne i niedobrowolne, które popełniłem słowem lub uczynkiem, z wiedzą i bez wiedzy; spraw łaskawie, żebym bez obawy potępienia przyjął przenajświętsze Twoje Tajemnice, na odpuszczenie grzechów i życie wieczne, amen

Przyjmij mnie dzisiaj, Panie, za uczestnika Twojej mistycznej Wieczerzy, bo nie wyjawię Tajemnicy Twoim wrogom, ani też nie dam Tobie pocałunku jak Judasz, ale jak łotr wyznaję Cię i wołam: wspomnij na mnie, Panie, w Królestwie Swoim.

Niech przyjęcie Twoich świętych Tajemnic nie będzie dla mnie przyczyną sądu lub potępienia, ale uzdrowieniem duszy i ciała.
Верую‚ Господи‚ и исповедую‚ яко Ты еси воистину Христос‚ Сын Бога живаго‚ пришедый в мир грешныя спасти, от нихже первый есмь аз.

Еще верую‚ яко сие есть самое пречистое Тело Твое и сия есть самая честная Кровь Твоя.

Молюся убо Тебе: помилуй мя и прости ми прегрешения моя вольная и невольная‚ яже словом‚ яже делом‚ яже ведением и неведением; и сподоби мя неосужденно причаститися пречистых Твоих Таинств‚ во оставление грехов и в жизнь вечную, аминь.

Вечери Твоея тайныя днесь‚ Сыне Божий‚ причастника мя приими; не бо врагом Твоим тайну повем‚ ни лобзания Ти дам‚ яко Иуда‚ но яко разбойник исповедаю Тя: Помяни мя‚ Господи‚ во Царствии Твоем.

Да не в суд‚ или во осуждение будет мне причащение святых Твоих Таин‚ Господи‚ но во исцеление души и тела.

I spożywają Chleb leżący na dłoni. Potem kapłan czyni jeden pokłon, bierze obu rękoma Kielich wraz z puryfikaterzem i trzykrotnie pije Najświętszą Krew, całuje Kielich i ociera sobie usta trzymanym w ręku płótnem.

K. Ja, sługa Boży, kapłan N. przyjmuję najdroższą i świętą Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów moich i na życie wieczne, amen.

Co dotknęło ust moich i nieprawości moje zgładzi i zupełnie oczyści mnie z grzechów.
Честныя и святыя Крове Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа‚ причащаюся аз‚ раб Божий‚ священник имя рек во оставление грехов моих и жизнь вечную, аминь.

Се прикоснуся устам моим и отъимет беззакония моя и грехи моя очистит.

Kapłan przywołuje Diakona.

K. Diakonie, zbliż się. Диаконе, приступи.

Diakon podchodzi do Kapłana.

D. Oto przychodzę do nieśmiertelnego Króla i Boga naszego. Podaj mi, Ojcze, najdroższą i świętą Krew Pana i Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Се прихожду к безсмертному Царю и Богу нашему. Преподаждь ми‚ владыко‚ честную и святую Кровь Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Diakon pije trzykrotnie z kielicha trzymanego przez Kapłana i całuje kielich.

K. Przyjmuje sługa Boży, diakon N. najdroższą i świętą Krew Pana i Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa na odpuszczenie swoich grzechów i na życie wieczne.

Co dotknęło ust twoich i nieprawości twoje zgładzi i zupełnie oczyści Cię z grzechów.
Причащается раб Божий‚ диакон имя рек честныя и святыя Крове Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа‚ во оставление грехов своих и жизнь вечную.

Се прикоснуся устам твоим и отъимет беззакония твоя и грехи твоя очистит.


[1] 1Tes 1,10.
[2] Jw.
< Poprzedni   Następny >

stat4u